Paliwa z odpadów - VI

spis treściRozdział 1.  -  Paliwa formowane
 • Substancja palna z odpadów odpadem czy paliwem?
 • Rozwój produkcji biopaliw w Polsce i na świecie
 • Stałe paliwa wtórne dla energetyki
 • Analiza procesu tworzenia paliw formowanych z odpadów celulozowo-papierniczych – I
 • Analiza procesu tworzenia paliw formowanych z odpadów celulozowo-papierniczych – II
 • Analiza procesu tworzenia paliw formowanych z odpadów celulozowo-papierniczych – III
 • Systemy likwidacji odpadów z odzyskiem energii
 • Czy możliwe jest wykorzystanie paliw odpadowych w wielkich kotłach energetycznych
 • Uwarunkowania rozwoju przetwórstwa odpadowych poliolefin na płynne paliwa węglowodorowe
 • Paliwa z odpadów. Studium o produkcji paliw z odpadów  przemysłowych.  Odpowiedzialność za siebie i za innych
 • Produkcja paliwa formowanego – doświadczenia austriackie
Rozdział 2. - Systemy i technologie termicznej utylizacji odpadów
 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie remontowym na tle transformacji systemowych,
 • społecznych i militarnych - aspekty prawne i technologiczne
 • Modelowanie procesu spalania pojedynczego ziarna paliwa formowanego na bazie odpadów stałych
 • Wpływ sposobu spalania biomasy w kotłach rusztowych  na parametry eksploatacyjne kotła
 • Elektrociepłownie biogazowe Aufwind i ich technologia
 • Wybrane metody termicznej utylizacji odpadów w piecu obrotowym
 • Technologia wytwarzania i właściwości paliwa formowanego na przykładzie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Turku (Finlandia)
 • Wymiana ciepła na katalitycznym strukturalnym nośniku rozetkowym stosowanym w procesach selektywnego utleniania i dopalania związków organicznych
 • Oznaczanie zawartości frakcji biodegradowalnej w stałych paliwach wtórnych
 • Przegląd tendencji w zakresie wytwarzania wody lodowej w systemie trójgeneracji
 • Spalanie odpadów - poprawa skuteczności węzła oczyszczania spalin i unieszkodliwiania pozostałości poprocesowych
 • Badanie właściwości sorpcyjnych brykietów
 • Konwersja par chloroformu w reaktorze plazmowym
 • Stabilizacja osadów ściekowych – przygotowanie osadów do wykorzystania
 • Badanie procesu mieszania paliwa na rusztach posuwistych
Rozdział 3. - Termiczne wykorzystanie substancji palnej odpadów
 • Odpady zwierzęce paliwem w procesach spopielania odpadów weterynaryjnych
 • Osady ściekowe alternatywnym paliwem dla kotłów energetycznych
 • Koncepcja obliczeń procesowych  gazogeneratora do zgazowania biomasy
 • Thermal conversion of municipal organic waste  and sewage sludge to hydrogen
 • Proces zgazowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
 • Application of FTIR absorption spectroscopy to characterize waste and biofuels for pyrolysis and gasification
 • Zgazowanie odpadów komunalnych
 • Badanie procesu współspalania mieszanki trocin drewnianych i osadu ściekowego w warstwie stacjonarnej
 • Współspalanie osadów ściekowych w energetyce
 • Comparison of thermal and flow boiler parameters and pollutant concentrations from waste wood incineration in two heating boilers- working at low thermal output
 • Investigations of heat station with the boiler utilizing pellets burner
 • Wybrane aspekty współspalania odpadów gumowych
 • Wpływ składowania paliwa z biomasy drzewnej  i osadów ściekowych na jego właściwości
 • Wpływ długotrwałego składowania osadów ściekowych na ich właściwości paliwowe
 • Problemy eksploatacyjne w utylizacji plazmowej czynników chłodniczych
 • Modernizacja kotła WR-25 sprzyjająca spalaniu paliw odnawialnych i mieszanek ekologicznych – I
 • Modernizacja kotła WR-25 sprzyjająca spalaniu  paliw odnawialnych i mieszanek ekologicznych – II
 • Spalanie odpadów - technologie przyszłości
 • Stan ilościowy odpadów biodegradowalnych na terenie województwa śląskiego
 • Badania procesu spalania paliw płynnych zawierających biokomponenty
 • Badania procesu spalania wierzby energetycznej uwzględniające różne zawartości wilgoci w próbce
Rozdział 4. - Ekologiczne i ekonomiczne skutki zagospodarowania odpadów
 • Analiza porównawcza właściwości amonitów zawierających jako paliwo proch nitroglicerynowy pochodzący z deelaboracji amunicji i materiałów wybuchowych emulsyjnych typu LWC
 • Odpady komunalne w procesie zgazowania
 • Woski – produkty termicznej degradacji odpadów tworzyw sztucznych – otrzymywanie, właściwości oraz zastosowania
 • Технические предложения по утилизации ТБО в моторное топливо с получением тепловой энергии на примере Горностаевской свалки
 • Ekologiczne wykorzystanie paliw z odpadów w cementowni
 • Różne aspekty recyklingu pojazdów
 • Ocena wpływu planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza w Krakowie
 • Co możemy zrobić na rzecz ochrony klimatu?
 • Odpady paleniskowe z procesów spalania węgla i biokomponentów
 • Badanie środowiska akustycznego w budynku Spalarni Osadów Ściekowych „Dębogórze”
 • Oddziaływanie odpadów z palenisk domowych zabudowy niskiej na środowisko przyrodnicze
 • Analiza systemów gospodarki odpadami medycznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego
 • Efektywności ekonomiczne recyklingu odpadów komunalnych
 • Recykling – charakterystyka zakładu recyklingu oraz minimalizacja kosztów produkcji przy ustalonej wielkości
 • Odpady zawierające azbest – metody i koszty unieszkodliwiania
 • Możliwość odzysku fosforu z pomiotów kurzych
Rozdział 5. - Energetyczne wykorzystanie odpadów tłuszczowych
 • Badania nad zagospodarowaniem tłuszczów odpadowych do paliw dla silników wysokoprężnych i instalacji grzewczych
 • Badania nad opracowaniem technologii wytwarzania biokomponentów paliw z tłuszczów odpadowych
 • Aspekty ekonomiczne wytwarzania biopaliw
 • Badania właściwości fizykochemicznych odpadowych  surowców tłuszczowych
 • Oleje roślinne jako paliwo do zasilania silników wysokoprężnych
 • Wykorzystanie tłuszczów odpadowych jako surowców do wytwarzania biopaliw pierwszej generacji – analiza jakości i właściwości użytkowych
 • Wpływ udziału tłuszczy odpadowych i gliceryny w spalanych mieszankach paliwowych na sprawność energetyczną kotła rusztowego
 • Wpływ udziału tłuszczy odpadowych i gliceryny w spalanych mieszankach paliwowych na wielkość powstających emisji wybranych substancji gazowych i pyłu