Paliwa z odpadów - V

spis treściROZDZIAŁ 1. - PROCESY FORMOWANIA PALIW  ORAZ PALIW Z ODPADÓW
 • Zagadnienia formowania paliw
 • Spójność gospodarki energetycznej z gospodarką odpadami  w gminie w lokalnym programie rozwoju gospodarczego – paliwa formowane
 • Zużyty węgiel aktywowany jako paliwo
 • Ocena wpływu na środowisko  termicznego przekształcania odpadów w modelowych scenariuszach gospodarki odpadami komunalnymi
 • Analiza możliwości zastosowania prochów  pozyskiwanych  z utylizowanej amunicji jako składników palnych materiałów wybuchowych emulsyjnych
 • Equilibrium modeling of the gasification of solid wastes
 • Investigation of Process Optimization Measures  in MSWI Plants with an Online-Balancing Program
 • Analiza przydatności gazu wysypiskowego jako biopaliwa
 • Ocena zasobności gazowej składowisk odpadów komunalnych
 • Monitoring emisji w zakładach termnicznej utylizacji odpadów
 • Paliwo z odpadów celulozowo-papierniczych
 • Mechanochemical assistance  in fuel-from-waste related processes
ROZDZIAŁ 2. - ODPADY I PALIWA  W PROCESACH TERMICZNYCH
 • Procesy termiczne zachodzące w warstwie biomasy spalanej  na ruszcie stałym
 • Badania składu elementarnego  i właściwości kalorycznych produktów zwierzęcych
 • Badania wpływu lepiszczy na proces spalania brykietów
 • Możliwości współspalania tłuszczy odpadowych  w paleniskach kotłów rusztowych
 • Biomasa - współspalanie z paliwami konwencjonalnymi w energetyce zawodowej
 • Wierzba energetyczna – paliwo przyszłości
 • Oleje opałowe z termodestrukcji odpadów polimerowych
 • Paliwa produkowane w rolnictwie
 • Produkty termicznego przetwarzania opakowań spożywczych
 • Energetyczne wykorzystanie odpadów opakowaniowych  w aspekcie ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu
 • Dobór komór dopalających do instalacji spalania odpadów
 • Thermal utilization of poplar chips in the central heating boiler
ROZDZIAŁ 3. - EKOLOGICZNE SKUTKI  PROCESÓW WYKORZYSTANIA PALIW
 • Wpływ procesu suszenia osadów ściekowych na specjację metali ciężkich
 • Szkodliwość ekologiczna pozostałości rusztowych  po spalaniu paliw i odpadów
 • Monitoring akustyczny stanu środowiska na terenie oczyszczalni ścieków „GOŚ Dębogórze”
 • Ocena oddziaływania na środowisko zakładu termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych
 • Wpływ katalizatora na szybkość rozkładu polietylenu i jakość otrzymanych produktów
 • Wzbogacanie biogazu w metan metodą membranową
 • Popioły ze spalania odpadów z przemysłu mięsnego i osadów ściekowych jako źródło fosforu
 • System OPO - odpady pracują na odpady
ROZDZIAŁ 4. - SYSTEMY I TECHNOLOGIE
 • Badania termicznej utylizacji odwodnionych osadów ściekowych w procesie koksowania węgla
 • Badania pirolizy zużytych opon samochodowych
 • Wspólspalanie odpadów w kotłach energetycznych
 • Parametry biogazu pochodzącego z fermentacji osadów ściekowych
 • Zastosowanie odpadowych tworzyw sztucznych  jako modyfikatora właściwości emulsyjnych materiałów wybuchowych
 • Badania znacznikowe transportu masy w urządzeniach termicznego przekształcania odpadów
 • Badania procesów brykietowania biomasy
 • Propozycja technologii efektywnego energetycznie wykorzystania odpadów przemysłowych
 • Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w modelowaniu i analizie obiektowej systemów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • Wpływ stosunku odgazowania paliwa stałego na jego zapłon
 • Catalytic carriers for selective oxidation of organic compounds
 • Projektowanie absorbera fluidalnego trójczynnikowego  i jego zastosowanie w procesie oczyszczania spalin
 • Plazmowa metoda destrukcji odpadów chłodniczych
 • Odpadowe oleje roślinne jako surowiec  do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych
 • Proces termicznego unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych
 • Określenie możliwości spalania mączki mięsno-kostnej
 • Aspekty ekonomiczne związane z funkcjonowaniem zakładów zagospodarowania odpadów
 • Warunki techniczne spalania mączki zwierzęcej  w kotłach energetycznych
 • Uwarunkowania zatrzymywania arsenu w fazach skondensowanych podczas pirolizy/spalania odpadów biomasy
 • Experiences with biogas plant modernization with ADA reactor
 • Investigations of birch and alder bark mixture thermal utilization in the heating boiler working in unsteady condition
 • Paliwa do silników Diesla  ze zużytych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
 • Technologia termicznego unieszkodliwiania  odpadów o wysokiej zawartości wilgoci
 • Ocena możliwości wykorzystania ciepła odpadowego  w niskotemperaturowym obiegu Rankine’a
ROZDZIAŁ 5. - ASPEKTY PRAWNE I EKONOMICZNE
 • Aktualny stan oraz perspektywa gospodarki odpadami komunalnymi w świetle krajowego planu gospodarki odpadami
 • Paliwa alternatywne z odpadów – możliwości energetycznego wykorzystania
 • Surowce energetyczne w Polsce  - odpady tłuszczowe i olejowe
 • Analiza progu rentowności składowiska odpadów
 • Warunki i bariery realizacji przedsięwzięć wynikających  z planów gospodarki odpadami na przykładzie wybranego obszaru
 • Najlepsza dostępna technika – granice stosowalności BAT
 • Gospodarcze wykorzystanie niektórych odpadów  hutniczych jako dodatków do betonów osłonowych  przed promieniowaniem gamma
 • Warunki prawne i techniczne spalania  mączki zwierzęcej w kotłach energetycznych