Aktualne wydanie

VOL. 9 (2008)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.


Rozwój produkcji biopaliw w Polsce i na swiecie
Klecan R.
(w j. polskim)
Streszczenie
Przedstawiono rozwój produkcji klasycznych biopaliw (biodiesla i bioetanolu) w Polasce i na świecie oraz dylematy surowcowe związane z tym rozwojem. Zwrócono uwagę na potrzebę uruchomienia produkcji nowej generacji biopaliw, co wiąże się z problemem zagospodarowania gliceryny stanowiącej produkt uboczny w procesie transestryfikacji. Prace nad wykorzystaniem gliceryny są stale prowadzone i uzyskiwane są pewne sukcesy na tym polu, ale nadprodukcja gliceryny stanowi ciągle poważny problem, który podwyższa koszty produkcji klasycznych biopaliw. Pominięcie etapu wytwarzania gliceryny, dzięki opracowaniu nowych technologii prowadzi do biopaliw nowej generacji. Efektem tych prac jest zastąpienie surowców stanowiących źródło żywności człowieka biomasą z odpadów roślinnych oraz zmniejszenie emisji CO2, która jest konsekwencją karczowania i palenia lasów tropikalnych pod zakładanie plantacji palmowców. Łączy się z tym także poprawa własności użytkowych biopaliw oraz zwiększenie potencjału paliw alternatywnych dla paliw pochodzenia naftowego.

Współspalanie osadów ściekowych w energetyce
Kotlicki T.
(w j. polskim)
Streszczenie
W referacie przedstawiono wyniki analiz osadów ściekowych z krajowych oczyszczalni przeprowadzone pod kątem współspalania tych odpadów w elektrowniach. Zaprezentowano symulacje wpływu podsuszania osadów na ich parametry energetyczne oraz na możliwości produkcji tzw. zielonej energii w elektrowni.

Ocena wpływu planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza w Krakowie
Oleniacz R., Pilch M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia Programu Zarządzania Gospodarką Odpadami Stałymi w Krakowie i proponowanych scenariuszy Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W pracy przedstawiono ocenę wpływu na jakość powietrza w Krakowie tego typu zakładu o wydajności 255 000 ton/rok. W ocenie założono występowanie emisji zanieczyszczeń powietrza na maksymalnym poziomie wynikającym ze standardów emisyjnych określonych dla instalacji spalania odpadów przy czasie pracy każdej z dwóch planowanych linii technologicznych 7500 godz./rok. Uzyskane wyniki obliczeń wykazały, że uruchomienie spalarni tej wielkości nie spowoduje istotnego pogorszenia jakości powietrza w Krakowie bez względu na jej ostateczną lokalizację. Zaleca się jednak, aby w zasięgu bezpośredniego oddziaływania spalarni nie znajdowała się gęsta zabudowa mieszkalna.

Polietylen w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
Pikoń K.
(w j. polskim)
Streszczenie
Odpady polietylenowe są często postrzegane jako duże zagrodzenie dla środowiska natu-ralnego. Podejmowane akcje minimalizacji strumienia odpadów są przedstawiane opinii publicznej jako znaczący wkład w rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi. U podstaw takiego twierdzenia leży przeświadczenie, że stanowią one pokaźny procent wy-twarzanych odpadów komunalnych, a ich właściwości fizyczne i chemiczne stanowią po-ważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i nie dają się w łatwy sposób unieszkodliwić czy przetworzyć w celu ponownego wykorzystania.
W artykule dokonano analizy ilościowej odpadów polietylenowych w ogólnej masie odpadów komunalnych w Polsce. Znalazły się w nim również informacje na temat wymagań UE odnośnie odpadów opakowaniowych, w których znajdują się zwykle duże ilości polietyle-nu. W artykule znalazły się również elementy analizy, która może służyć jako głos w dys-kusji czy mamy przykładać szczególną wagę do problemu eliminacji odpadów polietyle-nowych w ogólnej masy odpadów komunalnych.

Model samooczyszczania powierzchni z tworzyw sztucznych przy użyciu mikroorganizmów osadu czynnego
Gack D. , Targowski M., Biegańska J.
(w j. polskim)
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie hipotezy o możliwościach wykorzystania mikroorganizmów osadu czynnego do eliminacji łatwopalnych frakcji zanieczyszczeń ropopochodnych z poszczególnych warstw powłok laminatowych, wytwarzanych w zbiornikach paliwowych. Wyniki przeprowadzonych badań redukcji WWA w alternatywnych układach oczyszczania ścieków pokazały, że skuteczność biodegradacji WWA przez mikroorganizmy osadu czynnego jest bardzo wysoka, co skłania do zastosowania ich w oczyszczaniu powierzchni laminatu.
Skumulowane w laminacie pochodne ropy naftowej zawierające szkodliwe związki chemiczne, w tym WWA, mogą być przyczyną zagrożeń dla środowiska naturalnego. Ze względu na wybuchowość i łatwopalność przedmiotowych zbiorników, ich złomowanie stanowić może również zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.
W artykule omówiono problemy związane z likwidacją zbiorników paliwowych wyposażonych w wewnętrzny płaszcz utworzony z laminatu w ramach modernizacji wykonanej na podstawie Rozporządzeń Ministra Gospodarki.
Zdaniem autorów publikacja uzmysłowi konieczność podjęcia badań w celu uzyskania wiarygodnych wyników ubytku frakcji łatwopalnych w laminacie. Oczyszczenie warstw laminatu z paliwa jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia recyklingu odpadów, które ujawnią się w niedalekiej przyszłości.

Formalno-prawne uwarunkowania odzysku energii ze współspalania komunalnych osadów ściekowych
Stelmach S., Wasielewski R.
(w j. polskim)
Streszczenie
Zagospodarowanie osadów ściekowych jest aktualnie jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych w kraju. Ilość wytwarzanych w kraju komunalnych osadów ściekowych przekroczyła w roku 2006 500 tys. Mg s.m. Ze względu na swoją charakterystykę fizykochemiczną, osady ściekowe mogą służyć jako paliwo do odzysku energii w różnych instalacjach termicznych. Ze względu na brak w kraju dedykowanych instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych, współspalanie osadów w istniejących instalacjach energetycznych jest obecnie jedyną szansą na istotne zwiększenie udziału termicznych metod wśród innych metod zagospodarowania tych odpadów stosowanych w Polsce. W publikacji przedstawiono ogólną analizę regulacji prawnych obowiązujących dla procesu współspalania komunalnych osadów ściekowych z węglem w instalacjach energetycznych.

Wpływ dodatkowego źródła węgla na degradację chlorofenoli przez szczep Pseudomonas sp.
Wojcieszyńska D., Guzik U., Greń I.
(w j. angielskim)
Streszczenie
Szczep Pseudomonas sp. wykazywał zdolność do rozkładu wybranych chlorofenoli, jednak nie obserwowano wzrostu hodowli bakteryjnej w trakcie prowadzenia badań. W podjętych badaniach sprawdzono wpływ obecności dodatkowego źródła węgla na proces degradacji dichlorofenoli i pentachlorofenolu przez szczep Pseudomonas sp. Wykazano wzrost szybkości degradacji dichlorofenoli w obecności glukozy lub ekstraktu drożdżowego w porównaniu z hodowlami bez dodatkowego źródła węgla. Odmienne wyniki uzyskano w badaniach nad szybkością degradacji PCP w obecności dodatkowego źródła węgla. Dodanie ekstraktu drożdżowego nie zmieniło szybkości degradacji pentachlorofenolu w porównaniu z hodowlą bez dodatkowego źródła węgla. Obecność glukozy lub cytrynianu sodu do pożywki hamowało rozkład pentachlorofenolu.

Wpływ opłaty produktowej na rozwój recyklingu niektórych stałych odpadów komunalnych w Polsce
Alwaeli M.
(w j. polskim)
Streszczenie
W Polsce składowanie stanowi główną metodą unieszkodliwiania odpadów. Na składowiskach zdeponowano już ok. 1746031,3 tys. ton odpadów (stan na końcu 2006) . Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych w 2007 roku tj. 9877 tys. Mg , na składowiskach trafiło aż 8987 tys. Mg. Odpady te oprócz degradacji środowiska, zajmowania obszarów oraz ogromnych środków finansowych przeznaczonych na budowę i utrzymywanie składowisk, stanowią potencjalne źródło wtórnych surowców i paliw.  System gospodarki odpadami opakowaniowymi  jest oparty na wprowadzenie obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu części odpadów opakowaniowych. Obowiązek ten został określony w formie wskaźnika procentowego odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w stosunku do łącznej masy opakowań wprowadzonych na rynek, jaki muszą osiągnąć kraje członkowskie. W tym artykule zostanie omawiany wpływ opłaty produktowej na rozwój recykling niektórych odpadów opakowaniowych takich jak: szkło, makulatury, tworzywo sztuczne oraz metali.