Aktualne wydanie

VOL. 7 (2008)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.


Czy możliwe jest wykorzystanie paliw odpadowych w wielkich kotłach energetycznych?
(w j. polskim)
Karcz H., Głąbik R. , Kantorek M., Folga K., Komorowski W., Kurzelewski J.

Streszczenie

Bardzo duży potencjał paliwowy tkwi we wszelkiego rodzaju odpadach organicznych, roślinnych i zwierzęcych. Jeżeli odpady te można zakwalifikować do grupy biopaliw, stanowić one mogą znaczny potencjał paliwowy dla elektrowni. W przypadku tego rodzaju paliwa, elektrownie zawodowe będą miały potrójną korzyść: 1. wypełnią wymóg produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 2. będą miały zapewnione stałe źródło dopływu surowca paliwowego, 3. będą miały dodatkowe źródło finansowe za utylizację odpadów. Budowane instalacje nie mogą wpływać na pogorszenie jakości środowiska naturalnego i standardy jakości środowiska będą dotrzymywane.


Zgazowanie biomasy – przykłady nowych technologii
(w j. polskim)
Stelmach S., Wasielewski R., Figa J.

Streszczenie
Przedstawiono informacje dotyczące nowych technologii zgazowania biomasy opracowanych na rynku niemieckim. Opisano następujące technologie: „Heatpipe reformer”, „Blauer Turm”, „Mothermik”, „IPV”, „CombiPower Proces”. Przedstawione technologie zgazowania biomasy wykorzystują procesy prowadzone w złożu stałym i fluidalnym. Rozwój technologii zgazowania biomasy ukierunkowany jest na układy o niedużych zdolnościach przerobowych. Jest to związane przede wszystkim z pozyskiwaniem i transportem biomasy. Układy o zbyt dużych mocach ze względu na koszty transportu biomasy nie mają dużych perspektyw rozwoju.


Możliwość odzysku fosforu z pomiotów kurzych
(w j. polskim)
Wzorek Z., Krupa-Żuczek K., Bajcer T.

Streszczenie
Pozornie może się wydawać, że zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej, czyli obornika, nie powinno stwarzać poważnych problemów. Jest to odpad od wieków wykorzystywany jako cenny nawóz Jednakże, hodowla przemysłowa, skoncentrowana na niewielkim obszarze, uniemożliwia utylizację obornika w niewielkiej odległości od miejsca jego wytworzenia.
Spalanie obornika zapewnia zmniejszenie masy odpadu o ok. 80%. Jednocześnie eliminowane są wszelkie zagrożenia biologiczne, jak również uciążliwości odorami. Pozyskana energia może być wykorzystana do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych, suszenia obornika lub wytwarzania pary.
W pracy przedstawiono wyniki badań własności chemicznych popiołów ze spalania obornika z ferm drobiu. Przeprowadzono ocenę przydatności nawozowej pomiotów, a w szczególności przyswajalności zawartego w nich fosforu.


Ekologiczne aspekty termicznego przekształcania odpadów medycznych
(w j. polskim)
Pikoń K., Dowlaszewicz A.

Streszczenie
Unieszkodliwianie odpadów medycznych, ze względu na specyfikę składu oraz niejedno-rodność materiału może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska. Najpowszechniej stosowaną metodą utylizacji odpadów niebezpiecznych jest ich spalanie. W artykule zaprezentowano studium przypadku – instalację do spalania odpadów medycz-nych pracująca w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowi-cach. Zidentyfikowane zostały wszystkie strumienie substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz przedstawiono wskaźniki uciążliwości ekologicznej i wyliczono wskaźniki uciążliwości ekologicznej dla analizowanej instalacji.


Termiczna destrukcja odpadów niebezpiecznych - emisja miedzi i ołowiu
(w j. polskim)
Król D.

Streszczenie
Przeprowadzono badania emisyjności miedzi i ołowiu podczas rozkładu termicznego odpadów farmaceutycznych i trocin w procesie ich spalania. Zastosowano tlenek magnezu jako dodatek  wsadu do pieca , którego zadaniem miała być redukcja metali w gazach odlotowych. Wyniki wskazujące na zmniejszenie tej emisji od kilku do kilkudziesięciu procent pokazują, że procesy termicznej destrukcji odpadów nie muszą być związane z niebezpieczeństwem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego metalami ciężkimi. 


Porównanie cieplnych i przepływowych parametrów kotłów oraz stężeń zanieczyszczeń z termicznego przekształcania drewna odpadowego w dwóch kotłach grzewczych- pracujących z małą wydajnością
(w j. angielskim)
Juszczak M.

Streszczenie
Mierzono parametry cieplne i przepływowe dwóch kotłów centralnego ogrzewania (nie pracujących jednocześnie, każdy o mocy 25 kW), zasilanymi ręcznie w paliwo oraz stężenia tlenku węgla, tlenku azotu, tlenków azotu NOx i pyłu w spalinach za tymi kotłami. Konstrukcje  każdego z tych kotłów były różne lecz termiczne przekształcanie odpadów drzewnych i drewna odpadowego przebiegało w dwóch fazach: gazyfikacji drewna i spalania gazu drzewnego. W czasie eksperymentów prowadzonych w kotłowni, komory spalania kotłów nie były wypełnione całkowicie drewnem odpadowym, temperatura w strefie spalania była zbyt niska i dlatego stężenie tlenku węgla było bardzo wysokie a stężenie tlenków azotu niskie, (taka sytuacja pojawia się bardzo często w domowych kotłowniach, jeśli paliwo nie jest podawane do kotła na czas i prawie cała jego masa ulega wypaleniu). Kotły były połączone z zasobnikiem ciepła za pomocą urządzenia mieszająco-pompowego. Z tego powodu strumień objętości wody kotłowej był prawie stały lecz temperatura wody kotłowej zmieniała się z powodu zmiennej intensywności procesu termicznego przekształcania (typowej w kotłach przeznaczonych do spalania polan drzewnych). Przedstawiono eksperymenty a stężenia zanieczyszczeń jak również parametry cieplne i przepływowe kotłów zestawiono w tabeli dla porównania. Poddano dyskusji zmienność (przedstawionych na rysunkach) wybranych parametrów kotłów oraz stężeń zanieczyszczeń.


Gospodarka odpadami przemysłowymi w województwie śląskim w latach 2000 –2005
(w j. polskim)
Alwaeli M.

Streszczenie
Z danych GUS wynika, że największe ilości odpadów, w stosunku do ilości wytworzonej w Polsce, powstają właśnie na terenie województwa śląskiego. Odpady przemysłowe powstające w sektorze gospodarczym stanowią dominujący strumień odpadów wytwarzanych w województwie śląskim, co wynika z wysokiego stopnia uprzemysłowienia tego regionu. W tym artykule przedstawiono źródła powstawania największej oraz najmniejszej ilości odpadów przemysłowych oraz sposoby postępowania z tymi odpadami


Analiza wielokryterialna lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Krakowie
(w j. polskim)
Generowicz A. , Kraszewski A.

Streszczenie
Kraków stanął przed koniecznością rozbudowy systemu gospodarki odpadami w celu realizacji zapisów prawa. Z analiz i konsultacji społecznych wynika, że jednym z elementów systemu powinna być spalarnia odpadów komunalnych. W artykule przedstawiono wyniki analizy wielokryterialnej lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów. Analizę wykonano przy uwzględnieniu różnych grup kryteriów oraz konsultując założenia i wyniki ze społecznością Krakowa.