Aktualne wydanie

VOL. 6 (2007)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.Stan gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim w latach 2000-2005
(w j. polskim)
Alwaeli M., Chyb A.

Streszczenie
W artykule szczególną uwagę poświęcono województwu śląskiemu z uwagi na to, iż jak wynika z danych GUS wynika, że pod względem j ilości odpadów wytworzonych w Polsce, Śląsk zajmuje drugie miejsce. Natomiast jest jednym z najbardziej zdegradowanych regionów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W artykule przedstawiono źródła powstawania największej oraz najmniejszej ilości odpadów komunalnych oraz sposoby postępowania z odpadami w latach 200-2005.
Elektrociepłownie biogazowe Aufwind i ich technologia

(w j. polskim)
Janczur K. L., Szymandera Z.

Streszczenie
W sytuacji kurczących się zasobów paliw kopalnych światowa polityka z coraz większą stanowczością zmierza ku obniżeniu ich zużycia poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wśród różnorodnych źródeł energii odnawialnej coraz większego znaczenia nabiera jej pozyskiwanie z biomasy odpadów rolniczych poprzez odzysk i spalanie metanu w elektrociepłowniach biogazowych. Typowa biogazownia rolnicza Aufwind funkcjonuje w oparciu o utylizację odpadów, takich jak wywar pogorzelniany, czy odchody zwierząt hodowlanych. W wyniku beztlenowej fermentacji mezofilnej odpadów otrzymywany jest biogaz-mieszanina 60% metanu i 40% dwutlenku węgla. Energię elektryczną i cieplną w kogeneracji pozyskuje się w biogazowni na skutek spalania biogazu w silnikach spalinowych oraz odzysku ciepła powstającego w wyniku ich pracy. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem problemu zagospodarowania milionów ton odpadów rolniczych jest ich wykorzystanie do skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Umożliwiająca taką produkcję, a jednocześnie ekologiczne zagospodarowanie odpadu rolniczego elektrociepłownia biogazowa jest idealnym i rentownym rozwiązaniem dla podmiotu gospodarczego typu gorzelni lub większej fermy zwierząt hodowlanych.Osady ściekowe alternatywnym paliwem dla kotłów energetycznych
(w j. polskim)
Karcz H., Kantorek M., Folga K., Butmankiewicz T., Kozakiewicz A., Maciejak D.

Streszczenie
Powszechność poszczególnych sposobów postępowania z osadami w różnych krajach zmienia się w czasie i zależy od czynników ekonomicznych a w znacznym stopniu także pozaekonomicznych. Wśród tych ostatnich decydujące znaczenie ma zarówno szeroko podjęta ochrona środowiska jak i społeczna akceptacja proponowanego sposobu wykorzystania, składowania czy spalania osadów. Zaostrzenie przepisów warunkujących składowanie osadów czy rolnicze ich wykorzystanie stwarza konieczność ich utylizacji na drodze termicznej z energetycznym wykorzystaniem i energii chemicznej. Przedstawiona technologia „KJN” termicznej utylizacji osadów ściekowych daje możliwość budowy instalacji współpracującej z kotłem energetycznym i wykorzystaniem powstałej energii cieplnej ze spalania osadów do produkcji pary wodnej.Termiczne przekształcenie komunalnych odpadów organicznych oraz osadów ściekowych w wodór
(w j. angielskim)
Leszczyński S.

Streszczenie
Rocznie w Polsce powstaje około 4500 tys. Mg odpadów organicznych i ponad 350 tys. ton suchej masy komunalnych osadów ściekowych. W przeważającej liczbie przypadków trafiają one bez specjalnej obróbki na komunalne wysypisko odpadów stanowiąc poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. W niniejszym artykule zaprezentowano możliwość  produkcji wodoru z organicznych odpadów komunalnych i osadów ściekowych w dwuetapowym termicznym procesie odgazowania i zgazowania wsadu. Eksperymenty prowadzono jako proces nisko i wysokotemperaturowy przy ciśnieniu atmosferycznym. Poprocesowe produkty gazowe poddano analizie ilościowej i jakościowej osiągając ponad 20% wskaźnik produkcji wodoru. Wodór jako czyste paliwo może być efektywnie wykorzystywany w silnika i ogniwach paliwowych bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Analiza wpływu planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza w Krakowie
(w j. polskim)
Oleniacz R.,. Pilch M.

Streszczenie
Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Krakowie uznana została za niezbędny element systemu gospodarki odpadami w województwie małopolskim. W pracy przedstawiono ocenę wpływu tego typu zakładu o wydajności 255 000 ton/rok na jakość powietrza w Krakowie. W ocenie założono występowanie emisji zanieczyszczeń powietrza na maksymalnym poziomie wynikającym ze standardów emisyjnych określonych dla instalacji spalania odpadów przy czasie pracy każdej z dwóch planowanych linii technologicznych 7500 godz./rok. Uzyskane wyniki obliczeń wykazały, że uruchomienie spalarni tej wielkości nie spowoduje istotnego pogorszenia jakości powietrza w Krakowie bez względu na jej ostateczną lokalizację. Zaleca się jednak, aby w zasięgu bezpośredniego oddziaływania spalarni nie znajdowała się gęsta zabudowa mieszkalna.Emisja ze zrekultywowanych zwałowisk stożkowych
(w j. polskim)
Pikoń K., Bugla J.

Streszczenie
Zwałowiska stożkowe są miejscem składowania odpadów górniczych, które powstają w trakcie wydobycia węgla kamiennego. Mogą one stanowić poważne źródło zanieczyszczeń gazowych i pyłowych uwalnianych w trakcie ich eksploatacji i długim czasie po ich zamknięciu. Z tego względu coraz częściej podejmowane są próby ich rekultywacji. W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące rekultywacji składowisk odpadów górniczych – zwałowisk stożkowych. Porównana została emisja gazowa i pyłowa ze zwałowisk stożkowych przed pojęciem procesu ich rekultywacji, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu.
Woski – produkty termicznej degradacji odpadów tworzyw sztucznych – otrzymywanie, właściwości oraz zastosowania
(w j. angielskim)
Urbaniak W., Wasiak W., Fall J.

Streszczenie
Termiczna degradacja poliolefinowych tworzyw sztucznych, takich jak różnego typu polietyleny czy polipropylen, prowadzi do otrzymania produktów gazowych, ciekłych, materiałów mających charakter wosków oraz skoksowanej pozostałości. Zazwyczaj proces prowadzi się w taki sposób aby uzyskać jak najwięcej produktów ciekłych, które wykorzystywane są jako komponenty paliw. Stosunkowo niewielkim zainteresowaniem cieszy się obecnie produkcja wosków, praktyczne zawsze powstających w pierwszym etapie procesu termicznej degradacji. Biorąc jednak pod uwagę tendencje wystepujące na rynku surowców chemicznych, należy oczekiwać wzrostu zainteresowania produktami tego typu. Jak wykazano w poniższym artykule, woski mogą być efektywnie wytwarzane w wyniku rozkładu termicznego odpadów tworzyw sztucznych zawierających różnego rodzaju poliolefiny, a otrzymane produkty praktycznie bardzo nieznacznie różnią się od wosków parafinowych czy syntetycznych wosków polietylenowych.Wpływ na emisję produktów spalania procesów mieszania mechanicznego paliwa na palenisku rusztowym
(w j. polskim)
Jaworski T. J.

Streszczenie
W pracy zdefiniowano parametry mieszania wzdłużnego i poprzecznego paliwa na ruszcie. Badania dla prób “na zimno” przeprowadzono dla najbardziej rozpowszechnionych w technice spalania odpadów rusztów: posuwistych i posuwisto-zwrotnych.  W drugiej  części pracy  przeprowadzono badania i sformułowano wnioski nad wpływem jakości procesu mieszania mechanicznego paliwa (odpadów stałych) na ruszcie,  na emisję do środowiska (NOx, SO2, C)podczas spalania.Proces kompostowania w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Katowicach
(w j. polskim)
Czop M., Hatlapa K.

Streszczenie
W niniejszym artykule zostały omówione zagadnienia związane z prowadzeniem procesu kompostowania odpadów niesortowanych oraz analiza jakości otrzymywanego kompostu w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Realizowany proces kompostowania oparty jest na duńskiej technologii DANO przy współpracy  austriackiej firmy MUT.
W artykule zoatały zaprezentowane wyniki analiz fizykochemicznych dojrzałego kompostu otrzymywanego w okresie czasu 2001 – 2006, oraz wyniki  mikrobiologiczne nawozu z lat 2001- 2004.
Artykuł jest części pracy inżynierskiej zrealizowanej w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów.