Aktualne wydanie

VOL. 5 (2007)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.Plazmowa metoda destrukcji odpadów chłodniczych
(w j. polskim)
Ruciński A., Rusowicz A.

Streszczenie
W pracy zaprezentowano możliwość wykorzystania plazmy do destrukcji odpadów niebezpiecznych będących czynnikami chłodniczymi. Opisano stanowisko eksperymentalne ze szczególnym uwzględnieniem plazmotronu – urządzenia służącego do generowania wysokotemperaturowego ośrodka, jakim jest plazma. Pokazano charakterystyki prądowo-napięciowe plazmotronu w funkcji składu objętościowego gazów plazmotwórczych: argonu i wodoru. Ukazano sposób prowadzenia procesu destrukcji w różnych warunkach – dla różnych stosunków objętościowych poszczególnych składników gazu plazmotwórczego. Otrzymane rezultaty porównano i dokonano wyboru optymalnych parametrów prowadzenia procesu. W podsumowaniu zawarto wnioski płynące z prowadzonych badań eksperymentalnych.
Odpadowe oleje roślinne jako surowiec do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych
(w j. polskim)
Wawrzyniak R., Fall J., Wasiak W.

Streszczenie
Rozwijająca się produkcja biodiesl`a i oleju napędowego z dodatkiem biokomponentów kieruje uwagę na niewykorzystane dotychczas źródło surowców jakim są tłuszcze posmażalnicze i odpadowe oleje roślinne (np. przeterminowane). Średnie tygodniowe zużycie tłuszczu do smażenia w punkcie gastronomicznym oscyluje wokół 50 dm3. Niewłaściwa ich utylizacja doprowadza do tego, iż dostają się one do sieci ściekowej, gdzie ulegają przemianie do mydeł wapniowych i stwarzają trudności w przesyłaniu i oczyszczaniu ścieków. Dlatego ich zbiórka i dalsze przeróbka na estry metylowe kwasów tłuszczowych (EMKT) ma swoje uzasadnienie zarówno ze względów energetycznych jak i ekologicznych.

Aby wykorzystać ten rodzaj tłuszczu w produkcji EMKT należy usunąć z nich po zbiórce jak najszybciej części hydrofilowe (białka, węglowodany). Unika się w ten sposób hydrolizy tłuszczu i tworzeniu się wolnych kwasów tłuszczowych. Innym problemem z jakim można się spotkać jest stały stan skupienia niektórych tłuszczów, zwłaszcza przy dużej zawartości tłuszczów typu Planta.

Ponieważ normy  europejskie jak i amerykańskie stawiają bardzo wysokie wymagania dotyczące jakości powstałego w reakcji transestryfikacji  bioproduktu (EMKT), a badane próbki oleju napędowego z dodatkiem estrów posiadają bardzo złożoną matrycę węglowodorową, wybrano chromatografię gazową jako metodę analityczną. Pozwala ona bowiem zarówno na jakościową jak i ilościową charakterystykę badanego paliwa. W badaniach zastosowano standardowy chromatograf gazowy wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny i polarną kolumnę kapilarną.

Opracowana metoda pozwala na oznaczanie biokomponentów po dodaniu ich do oleju napędowego. Jednocześnie metodę opracowano tak, aby nadawała się ona nie tylko do analiz estrów kwasów tłuszczowych (pochodzących z oleju rzepakowego) w paliwach, ale aby możliwe było określenie czy dodane estry pochodzą z oleju rzepakowego czy innych roślin. W tym celu przebadano oleje posiadające dodatki biokomponentów otrzymanych w wyniku transestryfikacji popularnych olejów roślinnych, takich jak: kokosowy, kukurydziany, lniany, ryżowy, sezamowy, słonecznikowy, sojowy, z oliwek, z pestek winogron, z pestek dyni oraz ich mieszanin.

Zakres oznaczanych stężeń EMKT jest zgodny z zalecanymi zarówno dla norm polskich jak i europejskich. Procedurę określania zawartości biokomponentów w paliwach płynnych, poddano walidacji - wyznaczając poszczególne parametry takie jak: liniowość, granicę wykrywalności, powtarzalność, precyzję pośrednią i niepewność.


Ocena wpływu na środowisko termicznego przekształcania odpadów w modelowych scenariuszach gospodarki odpadami komunalnymi
(w j. polskim)
Wilkosz A., Kowalski Z., Wzorek Z.

Streszczenie
W pracy przedstawiono jedną z możliwości postępowania z odpadami pochodzącymi z przemysłu mięsnego. Przedstawiono proces produkcji mączki mięsno-kostnej, składający się z trzech podstawowych etapów: wstępnej obróbki, czyli sterylizacji tkanek; suszenia materiału, podczas którego wydzielana jest też część tłuszczu zawartego w surowcach; filtracji podsuszonej i częściowo odtłuszczonej tkanki, gdzie następuje wydzielenie reszty tłuszczu. Praca zawiera również wyniki analiz próbek mączki mięsno-kostnej oraz otrzymanych z niej popiołów.Spalanie odpadów poszpitalnych – studium przypadku
(w j. polskim)
Pikoń K., Kapral P.

Streszczenie
Unieszkodliwianie odpadów medycznych, ze względu na specyfikę składu oraz niejedno-rodność materiału może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska. Najpowszechniej stosowaną metodą utylizacji odpadów niebezpiecznych jest ich spalanie.
Instalacje przeznaczone do spalania odpadów niebezpiecznych powinny być obiektami inżynierskimi zapewniającymi ochronę biosfery na najwyższym możliwym poziomie.
W artykule zaprezentowano studium przypadku – instalację do spalania odpadów medycznych pracująca w Centrum Onkologii w Gliwicach.Sporządzony został bilans ekologiczno-energetyczny z uwzględnieniem wszystkich stru-mieni substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz przedstawiono wskaźniki uciążliwości ekologicznej i wyliczono wskaźniki uciążliwości ekologicznej dla analizowanej instalacji. Recykling odpadów komunalnych w Polsce

(w j. polskim)
Alwaeli M, Foks J.

Streszczenie
W Polsce na składowiskach zalega 1752,6 mln. Mg odpadów (stan na koniec 2005 roku). Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych w 2005 roku tj. 9354,3 tys. Mg, na składowiskach trafiło aż 8623 tys. Mg. Odpady te oprócz degradacji środowiska, zajmowania obszarów oraz ogromnych środków finansowych przeznaczonych na budowę i utrzymywanie składowisk, stanowią potencjalne źródło wtórnych surowców i paliw.
W tym artykule będzie omawiany stań zbiórki oraz recyklingu odpadów komunalnych w Polsce, koszty ponoszone w procesach pozyskiwania i wykorzystania odpadów komunalnych jako substytutów surowców pierwotnych.Energetyczne wykorzystanie odpadów opakowaniowych w aspekcie ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu
(w j. polskim)
Urbaniak W., Wasiak W., Maćkowska E. , Gaca J.

Streszczenie
Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów w istotny sposób zmieniły także podejście do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,  zdecydowanie podnosząc znaczenie ich energetycznego wykorzystania. Taki sposób wykorzystania odpadów jest jednakże obwarowany szczegółowymi przepisami, co skutkuje poszukiwaniem różnorodnych rozwiązań umożliwiających spalanie odpadów w sposób najbardziej efektywny ekologicznie w ramach narzuconych ograniczeń prawnych. W referacie omówiono możliwy wpływ aktualnych rozwiązań legislacyjnych na tworzenie i funkcjonowanie systemów logistycznych zagospodarowujących odpady opakowaniowe, w których termiczne przekształcanie jest istotnym elementem systemu.
Spalanie odpadów komunalnych – analiza przypadku
(w j. polskim)
Pikoń K., Galica K.

Streszczenie
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych, ze względu na specyfikę składu oraz niejedno-rodność materiału może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska. Najpowszechniej stosowaną metodą utylizacji odpadów niebezpiecznych jest ich deponowanie. W świetle Dyrektywy składowiskowej UE w najbliższym czasie zostaną poważnie ograniczone moż-liwości deponowania odpadów organicznych. W konsekwencji dostosowania naszego sys-temu GO do wymagań UE konieczne będzie wybudowanie w naszym kraju kilku dużych instalacji spalania odpadów komunalnych.
W artykule zaprezentowano analizę przypadku – instalację do spalania odpadów komunalnych w Warszawie. Jest to - jak do tej pory – jedyna duża instalacja tego typu w Polsce.
Sporządzony został bilans ekologiczno-energetyczny z uwzględnieniem wszystkich stru-mieni substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz przedstawiono wskaźniki uciążliwości ekologicznej i wyliczono wskaźniki uciążliwości ekologicznej dla analizowanej instalacji.Termiczne przekształcanie zrębków topoli w kotle centralnego ogrzewania
(w j. angielskim)
Juszczak M.

Streszczenie
Przeprowadzono badania termicznej utylizacji zrębków topoli, pozyskanych z sanitarnej wycinki gałęzi drzew w mieście. Obiektem badanym był kocioł o mocy 25 kW i pojemności wodnej ok. 200l, współpracujący z zasobnikiem ciepła 900l. Taki układ zapewniał warunki pracy zbliżone do stacjonarnych. Termiczna utylizacja przebiegała dwustopniowo: piroliza oraz spalanie gazu drzewnego. Dokonując odczyty, co 3 minuty mierzono: temperaturę w strefie pirolizy oraz w strefie spalania; w kominie: temperaturę spalin, stężenie tlenku węgla, tlenku azotu, współczynnik nadmiaru powietrza - za pomocą termopar oraz analizatora gazów z celami elektrochemicznymi. Przy użyciu ultradźwiękowego licznika ciepła dokonano pomiaru temperatury i strumienia objętości wody kotłowej, mocy cieplnej kotła oraz ciepła przekazywanego do wody. Obliczono sprawność cieplną kotła. Badania prowadzono dla kilku porcji paliwa, dozowanego ręcznie do kotła, po jego uprzednim rozgrzaniu.Nośniki katalizatorów utleniania lotnych związków organicznych
(w j. angielskim)
Krajewski W., Najzarek Z.

Streszczenie
W pracy zajmowano się katalizatorami osadzonymi na różnych nośnikach. Wykonano badania cieplno – przepływowe w rurze o średnicy 26 mm i wysokości 600mm dla kilkunastu nośników. Podano korelacje na współczynniki oporu hydraulicznego Fanninga oraz liczby Nusselta w zależności od liczb Reynoldsa. Badano przepływ powietrza. Przedstawione typy nośników obejmują dwa standardowe nośniki ceramiczne stosowane w reaktorach przemysłowych, cztery złoża utworzone z metalowych pierścieni Rashiga usypanych lub ułożonych, dwa nośniki strukturalne oraz cztery inne typy nośników. Porównania tych nośników dokonano przy pomocy kryterium entropowego.