Aktualne wydanie

VOL. 4 (2006)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.Geotermalne pompy ciepła z dwufazowym kondensacyjnym ejektorem

(w j. angielskim)
Bergander M. J.
Streszczenie
W artykule opisano rozwój systemów chłodniczych wykorzystujących energię potencjalną dwufazowego rozprężanie, która jest tracona w tradycyjnych systemach. Nowy cykl zawiera dodatkowy etap sprężania przy użyciu ejektora, który łączy sprężanie z jednoczesnym dławieniem płynu. Kompresor spręża pary do około 2/3 końcowego ciśnienia, a dodatkowe sprężanie ma miejsce dzięki ejektorowi. Z tego względu całkowita energia dostarczana do kompresora jest zmniejszona i tym samym sprawność jest podniesiona. Prace opisane w artykule były prowadzone dzięki wsparciu Ministerstwa Energii USA. Model termodynamiczny został rozwinięty dla czynnika R22, pokazując możliwe podniesienie sprawności o 38% w porównaniu do tradycyjnego cyklu sprężania. Prace teoretyczne zostały wzbogacone przez wybudowany 10kW prototyp i pokaz rzeczywistej oszczędności 16% energii przy pierwszej próbie.


System wspomagania decyzji oparty na LCI – części analizy LCA dla studium przypadku gospodarki stałymi odpadami komunalnymi
(w j. angielskim)
Bieda B.
Streszczenie
W artykule omówiono szczegółowo wiodącą w tej grupie normę ISO 14041 - Life Cycle Inventory (LCI) użytą do oceny dwóch scenariuszy projektu inwestycji Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów metoda pirolizy opartą na technologii australijskiej oraz amerykańskiej, stosując metodę zdyskontowanych sald przepływów NPV (net present value) oraz wewnętrznej stopy zwrotu IRR (internal rate of return). Dane do analizy wzięto z ofert dla projektu Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów dla miasta Konina.
Dane wejściowe dwóch analizowanych scenariuszy - (modeli) zostały dobrane w oparciu o symulację Monte Carlo z użyciem programu Cristal Ball® opracowanego przez amerykańską firmę Decisioneering Inc. z Denver w oparciu o model zbudowany z wykorzystaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego. Podstawą użycia programu Cristal Ball® jest stworzenie modelu symulacyjnego, który jest modelem probabilistycznym. Wyniki symulacji zostały przedstawione i poddane analizie.


Transport masy na rusztach przegarniających urządzeń do termicznego przekształcania odpadów
(w j. polskim)
Jaworski T.
Streszczenie
Zagadnienie badań transportu masy w reaktorach chemicznych a w szczególności na rusztach przegarniających urządzeń do termicznego przekształcania odpadów za pomocą metod znacznikowych, daje nieocenioną znajomość struktury przepływających przez te urządzenia strumieni materiałowych, pozwalając na lepsze zrozumienie istoty zachodzących w nim procesów transportu masy i ciepła. Znacznikowe badania hydrodynamiki mediów dają możliwość wniknięcia w trudne do zaobserwowania  lub  niewidoczne struktury przepływających czynników. W wielu przypadkach są one jedynym narzędziem pozwalającym na  prowadzenie badań struktury  przepływu masy.W modelowaniu transportu materiału na ruszcie powyższe informacje mają duże znaczenie przy doborze optymalnego  nachylenia rusztu i prędkości przesuwu rusztowin np przy doborze wydajności rusztu, a także wzbogacają naszą wiedzę dotyczącą ruchu i zachowania się różnych frakcji materiału stałego co jest pomocne przy modelowaniu procesu transporu przy zmieniającej się średnicy cząstki poddanej procesom:suszenia, odgazowania, zgazowania czy spalania.


Badania procesu ruchu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie
(w j. polskim)
Wandrasz J. W., Czop M.
Streszczenie
W celu poznania procesu przemieszczania się WWA w glebie przeprowadzono badania ruchu trzech wybranych substancji w warunkach laboratoryjnych. Do eksperymentu użyto wodnego roztworu fluorenu, antracenu i pirenu. W badaniach rozpatrywano pionowy ruch substancji w głąb górotworu. Gleba była w stanie swobodnego usypania oraz znajdowały się w strefie nasycenia (w porach znajdowała się woda i gaz). Założony czas trwania eksperymentu (30 dni) miał na celu ograniczenie procesu biodegradacji substancji wprowadzanych do ośrodka glebowego w wyniku jego samoczynnego zainfekowania. Ośrodek poddany badaniu był wyjałowiony, w układzie zamkniętym. Pomiary polegały na wyznaczeniu czasowych przebiegów stężeń danej substancji w określonym miejscu badanego profilu glebowego. Wyniki badań przedstawiono w niniejszym artykule.

Spalanie odpadów niebezpiecznych – studium przypadku
(w j. polskim)
Pikoń K, Grabski T.
Streszczenie
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, ze względu na specyfikę składu oraz niejednorodność materiału może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska. Najpowszechniej stosowaną metodą utylizacji odpadów niebezpiecznych jest ich spalanie. Instalacje przeznaczone do spalania odpadów niebezpiecznych powinny być obiektami inżynierskimi zapewniającymi ochronę biosfery na najwyższym możliwym  poziomie.W artykule zaprezentowano studium przypadku – instalację do spalania odpadów niebezpiecznych SARPI oddaną do użytku w roku 2003. Sporządzony został bilans ekologiczno-energetyczny z uwzględnieniem wszystkich strumieni substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz przedstawiono wskaźniki uciążliwości ekologicznej i wyliczono wskaźniki uciążliwości ekologicznej dla analizowanej instalacji


System OPO - odpady pracują na odpady
(w j. polskim)
Pilawski M., Pabjan. Z., Bartczak M.
Streszczenie
Problematyka paliw z odpadów doczekała się wielu opracowań. Opracowano zarówno paliwa z wyodrębnionych rodzajowo grup odpadów jak i paliwa z odpadów zmieszanych. Opracowano także technologię wytwarzania wodoru z odpadów komunalnych i niektórych przemysłowych. Poziom opracowań teoretycznych w tym zakresie stoi jakby w sprzeczności z poziomem praktycznego wykorzystania paliw z odpadów w praktyce. Dlatego też postanowiono opracować taki system  kolejnego przetwarzania wyodrębnionych grup odpadów, w którym uzyskane paliwa wykorzystane są do przetwarzania następnych grup odpadów tak, że w ciągu technologicznym w konsekwencji prowadzi to do układu „samolikwidacji” odpadów komunalnych. Na zewnątrz w tym układzie sprzedawane są tylko nadwyżki uzyskanej energii lub nadwyżki paliw. W realizacjach praktycznych można zbudować różne Systemy OPO wychodząc z danej technologii początkowej. W referacie przedstawiono taki System OPO, w którym przetwarzaniu na paliwa poddawane są najpierw odpadowe tworzywa sztuczne poliolefinowe, a uzyskane z nich paliwo służy do przetwarzania innych grup odpadów - również w kierunku wytwarzania kolejnego rodzaju paliwa, itd. Biorąc pod uwagę trudności w zbyciu paliw pochodzenia komunalnego lub energii z nich uzyskanej zaproponowany System OPO wydaje się być optymalny w obecnych warunkach legislacyjnych.


Ekonomiczne aspekty zagospodarowania odpadów przemysłowych
(w j. polskim)
Alwaeli M., Langosz K.
Streszczenie
Wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych zapewnia wiele efektów gospodarczych m. in. zwiększenie bazy surowcowej, obniżenie kapitałochłonności i energochłonności oraz zmniejszenie zużycia materiałów i kosztów produkcji. W zasadzie wszystkie powstające odpady mogą być zagospodarowane, gdyż zawierają materiały o określonych cechach użytkowych. Niekiedy zmienia się tylko zewnętrzna forma i dlatego surowiec wsadowy nie ulega istotnym zmianom.


Modelowanie matematyczne procesów spalania biomasy na ruszcie mechanicznym
(w j. angielskim)
Nadziakiewicz J., Czekalski R.
Streszczenie
Artykuł prezentuje model procesu spalania warstwy biomasy na ruszcie mechanicznym. Ustalony proces dwuwymiarowy spalania warstwy na ruchomym ruszcie (będący uproszczeniem rzeczywistego procesu) został zastąpiony jednowymiarowym nieustalonym procesem spalania fragmentu warstwy. W modelowaniu uwzględniono suszenie, odgazowanie i spalanie ziaren a także reakcje w fazie gazowej. Rezultatem obliczeń modelu są zmiany temperatur fazy stałej i gazowej oraz składu gazu w czasie, co odpowiada kolejnym położeniu badanego fragmentu na ruszcie rzeczywistym. Planowanym dalszym etapem badań jest przeprowadzenie pomiarów w skali laboratoryjnej.


Próby wytwarzania granulowanych adsorbentów na bazie karbonizatów ze zużytych opon samochodowych
(w j. polskim)
Stelmach S., Wasielewski R., Figa J.
Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań procesu wytwarzania granulowanego (formowanego) węgla aktywnego z pylistego karbonizatu uzyskanego w procesie termolizy zużytych opon samochodowych. Wykonano testy wytłaczania mieszanek karbonizatów z wytypowanymi lepiszczami. Skład mas do formowania optymalizowano pod kątem uzyskania maksymalnej wytrzymałości mechanicznej produktu. Następnie produkt ten poddano ponownej karbonizacji oraz aktywacji parą wodną. Uzyskano adsorbent charakteryzujący się słabymi właściwościami adsorpcyjnymi i niską wytrzymałością mechaniczną. Spośród wytypowanych do badań lepiszcz – najlepszym do aglomeracji pylistego karbonizatu z opon okazała się melasa cukrowa.