vol. 2, 2005

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.


Charakterystyka produktów termicznego przetwarzania trójskładnikowego opakowania
(w j. polskim)
Nowakowski J., Wandrasz J. W.
Streszczenie
W artykule przedstawione zostały wyniki prac badawczych oraz analizy składu i kaloryczności podstawowych produktów termicznego przetwarzania odpadowego opakowania kartonowego. Proces termicznego przetwarzania trójskładnikowego opakowania kartonowego przeprowadzono w atmosferze obojętnej (N2 +CO2) w temperaturze 520
°C, następnie gorący gaz procesowy schładzano w chłodnicy wodnej i poprzez filtr kierowano do analizatora składu spalin. W wyniku tych procesów wyodrębniono następujące produkty:

Zakres analiz dotyczył przede wszystkim badań na zawartość pierwiastkowego węgla i wodoru w wyodrębnionych substancjach a także i w opakowaniu. Na bazie powyższych analiz dokonano zbilansowania tych pierwiastków co pozwoliło na określenie stopnia konwersji pierwiastków węgla i wodoru z substancji wejściowej do substancji wynikowych. Ponadto wykonano analizy kalorymetryczne w celu wyznaczenia ciepła spalania, które następnie przeliczono na wartość opałową. Wartości te porównano z wynikami obliczeń ciepła spalania uzyskanymi na podstawie analizy zawartości charakterystycznych pierwiastków oraz związków przy użyciu empirycznych zależności dostępnych w literaturze.

Wyniki wskazują na możliwość (a w procesach przemysłowych wręcz na konieczność) energetycznego wykorzystania głównie z powodu wysokiej entalpii chemicznej (wartości opałowej) tych substancji.


Badania termicznej utylizacji odwodnionych osadów ściekowych w procesie koksowania węgla
(w j. polskim)
Wasielewski R., Sobolewski A., Kosewska M., Wróbelska K.
Streszczenie
Przeprowadzono badania procesu koksowania mieszanek węglowych z dodatkiem odwodnionego komunalnego osadu ściekowego oraz pyłu koksowego pochodzącego z instalacji suchego chłodzenia koksu. Przeanalizowano wpływ wielkości tych dodatków na wskaźniki jakościowe koksu CRI (reakcyjność wobec ditlenku węgla) i CSR (wytrzymałość poreakcyjna). Proces ten niekorzystnie wpływa na jakość koksu ze względu na dużą zawartość substancji mineralnej w osadach ściekowych. Stwierdzono, że akceptowalna ze względów technologicznych wielkość dodatku odwodnionych osadów ściekowych wynosi do 4%, po preparacji z pyłem koksowym.


Termiczna utylizacja osadów ściekowych
(w j. polskim)
Rećko K.
Streszczenie
W publikacji przedstawiono koncepcję wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych i odpadowych mułów węglowych. Przeprowadzone badania pozwoliły na wytworzenie granulatu o parametrach pozwalających na wspólne zagospodarowanie obu odpadów w procesie utylizacji termicznej. Właściwości i skład uzyskanego granulatu pozwala wykorzystać go jako paliwo podstawowe lub jako dodatek do paliw np.: w kotłach energetycznych. Wprowadzenie do procesów produkcyjnych granulatu sporządzonego z osadów ściekowych i odpadowych mułów węglowych rozwiązuje nie tylko problem zagospodarowania uciążliwego odpadu jakim są osady ściekowe i mniej szkodliwego mułu węglowego, ale prowadzić może do znacznych oszczędności węgla. W badaniach doprowadzono do opracowania mieszanki granulowanej, której wyprodukowanie nie nastręcza trudności technicznych i może być zrealizowane przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.


Propozycja technologii efektywnego energetycznie wykorzystania odpadów przemysłowych
(w j. polskim)
Poskrobko S.,  Łach J.
Streszczenie
Przedstawiono koncepcję badań mających na celu opracowanie technologii efektywnego energetycznie wykorzystania odpadów przemysłowych (biomasy i odpadów polimerowych) przetworzonych do postaci paliwa o ściśle określonych właściwościach energetycznych i emisyjnych. W ramach planowanych badań zostaną zweryfikowane technologie spalania, współspalania z węglem kamiennym oraz zgazowania w celu wytworzenia niskokondensującego gazu syntezowego. Oprócz wysokich sprawności przemian energii chemicznej paliwa w energię cieplną, istotą problemu są badania, na podstawie których można stwierdzić, na ile procesy spalania, współspalania i zgazowania paliw z odpadów charakteryzują się niską emisją zanieczyszczeń gazowych. Badania planuje się wykonać na rzeczywistych obiektach energetycznych oraz w skali laboratoryjnej.


Modelowanie równowagowe procesów gazyfikacji odpadów stałych

(w j. angielskim)
Łuckoś A.
Streszczenie
Gazyfikacja jest alternatywą w stosunku do termicznej utylizacji odpadów. Duża liczba możliwych zastosowań gazowych produktów pozwala na jej zastosowanie w różnych procesach przemysłowych - takich jak np. produkcji paliw komunikacyjnych i innych związków chemicznych - oraz w systemach energetycznych. W artykule przedstawiono podsumowanie własności odpadów stałych oraz dokonano porównania z paliwami konwencjonalnymi – głównie węglem. Zostały również omówione ważniejsze procesy przekształcania odpadów stałych zostały. Nie-stechiometryeczny model równowagowy został stworzony aby określić sprawność gazyfikatorów odpadów stałych. Obliczono równowagowy skład i wartość opałowa produktów gazowych w funkcji temperatury, ciśnienia i współczynnika nadmiaru powietrza. Zaprezentowany model pokazuje, że możliwa jest gazyfikacja odpadów stałych w celu produkcji średniokalorycznego gazu przydatnego w systemach energetycznych i do różnych procesów syntezy chemicznej.


Badania Termicznej Utylizacji Mieszaniny Kory Brzozy i Olchy w Kotle Grzewczym w Stanie Niestacjonarnym
(w j. angielskim)
Juszczak M.
Streszczenie
Badano termiczną utylizację mieszaniny kory brzozy i olchy (uzyskanej z fabryki sklejki) w kotle o mocy 25 kW i pojemności wodnej 70 l. Proces  przebiegał  w dwóch stopniach: piroliza i spalanie gazu drzewnego w dyszy. Kocioł nie współpracował z zasobnikiem ciepła i niekiedy temperatura wody  kotle przekraczała 80°C i wtedy wentylator powietrza do spalania wyłączał się, a włączał gdy temperatura była niższa niż 75°C. Pomiary prowadzono w czasie całego procesu termicznej utylizacji, włączając okresy niskiej temperatury wody kotłowej i płomienia w dyszy.  W tym stanie niestacjonarnym stężenie tlenku węgla było za wysokie, a sprawność cieplna kotła mniejsza niż 50%. Mierzono następujące parametry: strumień objętości i temperaturę wody kotłowej,  również ciepło przejęte przez wodę kotłową i moc cieplną (przy pomocy ultradźwiękowego licznika ciepła), temperaturę płomienia w dyszy, temperaturę spalin, stężenia tlenku węgla i tlenku azotu, współczynnik nadmiaru powietrza w spalinach w kominie (stosując termoparę i analizator gazu z celami elektrochemicznymi). Wszystkie parametry rejestrowane były ręcznie co trzy minuty.


Rozkład czasu przebywania materiału odpadów na ruszcie posuwistym i posuwisto-zwrotnym urządzeń do termicznego przekształcania odpadów
(w j. polskim)
Jaworski T. J.
Streszczenie
Znaczniki (tracers) to substancje chemiczne (proste lub złożone) lub specjalnie oznaczone cząstki badanego materiału, które można łatwo wykrywać (śledzić) w celu badania procesów fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Zastosowanie badań znacznikowych w urządzeniach rusztowych  spalania odpadów daje możliwość głębszego poznania mechanizmów szeroko rozumianego transportu masy[4]. W pracy przedstawiono wyniki własne  badań znacznikowych transportu masy na ruszcie posuwistym i posuwisto-zwrotnym.


Przegląd rodzajów i ilości odpadów tłuszczowych i olejowych w Polsce
(w j. polskim)
Ferenc Z., Pikoń K.
Streszczenie
W artykule przedstawiony został obraz rynku tłuszczów odpadowych w Polsce. Dokonana została analiza jakościowa i ilościowa poszczególnych rodzajów tłuszczów w wybranych  województwach. Dokonano szacunków produkcji i wielkości rynku tłuszczu odpadowego w całej Polsce. Przedstawione analizy dotyczą odpadowych tłuszczy zwierzęcych, posmażalniczych oraz porafinacyjnych kwasów tłuszczowych. Dane zostały zebrane na podstawie corocznych raportów składanych przez wytwórców odpadów. W artykule znalazła się również dyskusja i szereg uwag na temat wiarygodności systemu pozyskiwania danych tego typu w Polsce.


Postępowania  z odpadami komunalnymi w świetle wymagań krajowego planu gospodarki odpadami
(w j. polskim)
Alwaeli M.
Streszczenie
Problem wykorzystania odpadów komunalnych w ostatnich latach urasta do najwyższej rangi. Powodowany głównie tym, że w ostatnich latach zużycie dóbr w prywatnych gospodarstwach domowych dotrzymywało kroku ogólnemu wzrostowi gospodarczemu. Odpady komunalne nie powinny być traktowane jako niewygodny balast, są bowiem źródłem cennych materiałów, które można odzyskać i ponownie wykorzystać.
W KPGO szczególny nacisk położony został na realizację zadań w sektorze komunalnym, w tym na wzmożenie przedsięwzięć związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, zwłaszcza ulegających biodegradacji .W niniejszej pracy na podstawie danych z różnych źródeł przedstawia się obecny stan postępowania z odpadami komunalnymi oraz perspektywa postępowania z odpadami komunalnymi w latach 2006-2014.