VOL. 13 nr 1 (2011)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.Zagospodarowanie fazy glicerynowej z produkcji biopaliw
Melcer A., Klugmann-Radziemska E., Ciunel K.
(w j. polskim)
Streszczenie
Malejące zasoby paliw kopalnianych, a co za tym idzie drastyczny wzrost cen oraz globalne ocieplenie i zanieczyszczenie środowiska powoduje duże zainteresowanie odnawialnymi i niekonwencjonalnymi źródłami energii [1, 2]. Jednym z takich źródeł odnawialnej energii jest biopaliwo do silników wysokoprężnych , tzw. biodiesel, otrzymywane w wyniku transestryfikacji triglicerydów z olejów roślinnych i zwierzęcych metanolem. Przewidywany wzrost produkcji tzw. biodesla, zarówno w Polsce jak i na świecie, niesie za sobą konieczność zagospodarowania produktów ubocznych tego procesu, co może w znaczący sposób przyczynić się do obniżenia cen tego paliwa. Jednym ze znaczących  produktów ubocznych powstających w trakcie produkcji biopaliwa jest faza glicerynowa zawierająca w swoim składzie glicerol(propano-1,2,3-triol) -50-60%, metanol, mono-, diacyloglicerole, wolne kwasy tłuszczowe oraz mydła [3]. W niniejszym opracowaniu przedstawiono możliwości zagospodarowania fazy glicerynowej zarówno w postaci oczyszczonej jak i surowej. Wielowariantowa analiza możliwości współspalania osadów ściekowych w kotłach energetycznych opalanych węglem
Werle S.
(w j. polskim)
Streszczenie
W pracy przedstawiono analizę teoretyczną możliwości współspalania komunalnych osadów ściekowych z węglem kamiennym w obiektach energetyki zawodowej (kotły WR-25, CFB-420 oraz OP-230). Przeprowadzona analiza uwzględnia różny udział masowy osadów ściekowych w badanej mieszance paliwowej (0%-20%) i szeroki zakres zmian stosunku nadmiaru powietrza λ w komorze spalania (1,1-1,5). W oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzono również analizę ekologiczną procesu współspalania osadów ściekowych, a także ocenę ekonomiczną przedsięwzięcia.Badania stężeń CO, CxHy, NO, NOx i pyłu z kotłowni zasilanej makuchami rzepakowymi
Juszczak M.
(w j. angielskim)
Streszczenie
W kotłowni grzewczej badano stężenia CO, CxHy, NO, NOx i pyłu z kotła o mocy nominalnej 15 kW, zasilanego makuchami rzepakowymi. W palenisku typu narzutowego do peletów drzewnych, mimo obniżenia temperatury, nie udało się uniknąć całkowicie zjawiska mięknienia i zlepiania się popiołu. Uzyskano niższą niż dla peletów drzewnych sprawność cieplną kotła oraz wyższe stężenie tlenku węgla, lecz poniżej dopuszczalnej wartości. Określono wpływ temperatury w komorze spalania i stężenia tlenu na stężenia zanieczyszczeń. Oszacowano wskaźniki emisji.Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrównoważonego rozwoju
Biegańska J., Ciuła J.
(w j. polskim)
Streszczenie
W artykule przedstawiono obecny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce oraz zaproponowano wprowadzenie nowego modelu w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaproponowane rozwiązanie ma na celu usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej i rozwoju zrównoważonego.System pozyskiwania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych w Polsce
Czop M., Pancewicz K.
(w j. polskim)
Streszczenie
Odpady metali żelaznych i nieżelaznych na rynku światowym są postrzegane jako surowiec strategiczny, ponieważ bazuje na wykorzystaniu tych samych surowców, do produkcji kolejnych, zupełnie nowych produktów, co jest korzystne nie tylko z finansowego punktu widzenia, ale także ekologicznego. W ten sposób chroni się nie tylko naturalne złoża surowców, ale także przyczyniamy się do redukcji odpadów zanieczyszczających różnego rodzaju składowiska. Stąd też dążenie do jak najbardziej efektywnego odzysku metali ze strumienia odpadów. Rynek złomu, podobnie jak innych surowców, jest bardzo zmienny, w zależności od popytu i podaży w danym okresie czasu. System zbierania złomu jest obszernym zjawiskiem  w związku z tym istnieje wiele firm  i instytucji zajmujących się obrotem złomem. W artykule przedstawiono główne rynki pozyskiwania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych w Polsce