VOL. 12 nr 4 (2010)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.Oszacowanie wartości stężeń co, no, nox i pyłu z termicznego przekształcania balotów słomy
Juszczak M.
(w j. angielskim)
Streszczenie
Przedstawiono przemysłowe badania spalania balotów słomy w nowo skonstruowanym palenisku, połączonym z parowym płomienicowym kotłem typu ERm 125. Cztery baloty słomy (o wymiarach 1,2x0,8x2,2 m, wagi około 210 kg) rzepakowej i cztery słomy przenżyta były dostarczane jeden za drugim do paleniska przez przenośnik taśmowy i spalane („cygarowe spalanie”). Prototypowa instalacja o nominalnej wydajności cieplnej około 1,8 MW została całkowicie wyprodukowana w Polsce. Instalacja została zlokalizowana w małej wiejskiej gorzelni w Wielkopolsce. Słoma jest pozostałością rolniczą, pozyskiwaną na polach należących do gorzelni. Węgiel kamienny był stosowany wcześniej jako paliwo w kotle parowym. Mierzono temperaturę w palenisku, jak również stężenie O2,  NO, NOx i pyłu oraz współczynnik nadmiaru powietrza i temperaturę w spalinach. Obliczono wskaźniki emisji zanieczyszczeń. Było to tylko oszacowanie, ponieważ podczas przemysłowych pomiarów termicznego przekształcania tylko 8 balotów nie jest możliwe osiągnięcia dokładności zbliżonej do warunków laboratoryjnych. Wartości stężenia zanieczyszczeń oraz innych parametrów były uśredniane w czasie spalania każdego balotu, lecz stężenie pyłu było mierzone jeden raz w czasie każdego testu spalania 4 balotów. Obliczono błędy pomiarów. Zapotrzebowanie ciepła gorzelni zmieniało się bardzo w czasie pomiarów. Niestety, instalacja cieplna nie posiadała zasobnika ciepła i układu automatycznej regulacji, z sondą tlenową zlokalizowana za paleniskiem, do regulacji strumienia powietrza do spalania. Wilgotność balotów słomy była zbyt duża i dużo powietrza do spalania użyto (aby najpierw wysuszyć słomę). W tych warunkach współczynnik nadmiaru powietrza w palenisku był zbyt wysoki, temperatura w palenisku zbyt niska a stężenie tlenku węgla bardzo duże. W czasie pomiarów zaobserwowano duży wpływ temperatury w palenisku na stężenie tlenku węgla.


Badanie podstawowych właściwości paliwowych odpadów tapicerskich pod kątem utylizacji w piecach cementowych
Czop M., Gebauer E.
(w j. polskim)
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań odpadów tapicerskich z przemysłu motoryzacyjnego przeprowadzone pod kątem unieszkodliwienia w procesie współspalania
w piecach cementowych. Szybki rozwój cywilizacji jest ściśle związany z intensywnym wytwarzaniem odpadów. Na całym świecie kwestia odpadów stała się problemem globalnym, w związku z tym opracowuje się coraz to nowsze technologie ich utylizacji bądź przekształcania. Jedną z możliwości optymalnego wykorzystania odpadów tapicerskich jest potraktowanie ich jako potencjalnego źródła energii. Przemysł cementowy jest tą gałęzią gospodarki, która  wykorzystuje paliwa odpadowe z powodzeniem już od ponad 20 lat.


Badania termo-katalitycznej konwersji mieszaniny gazowej o składzie zbliżonym do gazu ze zgazowania biomasy w reaktorze z przepuszczalną przegrodą ceramiczną
Łabojko G., Stelmach S.
(w j. polskim)
Streszczenie
Wykorzystanie gazu procesowego ze zgazowania biomasy wymaga jego oczyszczania do poziomu zawartości zanieczyszczeń zgodnego ze specyficznymi wymogami konkretnego zastosowania. Obecnie głównym problemem w oczyszczaniu gazu procesowego są zawarte w nim substancje smoliste i pyły. Smoła zawarta w surowym gazie ze zgazowania biomasy osadza się na powierzchniach instalacji, co wpływa na obniżenie poprawności działania jej poszczególnych elementów i zwiększa koszty operacyjne. W publikacji przedstawiono wstępne wyniki obliczeń modelowych i badań nad termiczną i katalityczną konwersją wyższych węglowodorów (smół) zawartych w gazie procesowym o składzie zbliżonym do gazu ze zgazowania biomasy, prowadzonych z wykorzystaniem instalacji z inertną przegrodą ceramiczną. Uzyskane wyniki potwierdzają, że konwersja smół z wykorzystaniem reaktorów z inertną przegrodą ceramiczną jest technicznie możliwa i pozwala uzyskiwać wysokie poziomy rozkładu wyższych węglowodorów.


Energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne problemy gospodarki odpadami komunalnymi
Kwiatkowski M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Celem niniejszej pracy było przedstawienie energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych problemów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce. W ostatnich latach unikanie i minimalizacja wytwarzania odpadów oraz ich recykling mają wysoki priorytet z związku z faktem, że z jednej strony odpady mogą być cennymi surowcami, a z drugiej strony niewłaściwa gospodarka i usuwanie odpadów mają negatywne oddziaływanie na środowisko i stan zdrowia społeczeństwa. Minimalizacja obszarów składowisk i rozwój metod recyklingu odgrywają aktualnie bardzo ważną rolę w gospodarce odpadami komunalnymi. Zapobieganie i minimalizacja generowania odpadów komunalnych oraz recykling mają także wysoki priorytet w polityce Unii Europejskiej, jako najbardziej pożądane metody postępowania z odpadami. Recykling stałych odpadów komunalnych zaproponowano w niniejszym artykule jako alternatywę do tradycyjnych metod postępowania z odpadami, takich jak składowanie oraz bardzo drogiej i kontrowersyjnej metody termicznej utylizacji.


Możliwości wykorzystania całych używanych opon
Januszewicz K., Melaniuk M., Ryms M., Klugmann- Radziemska E.
(w j. polskim)
Streszczenie
Nieustannie rosnący popyt na wszelkiego typu pojazdy samochodowe i regularna wymiana opon przez użytkowników powodują ciągły wzrost liczby zużytych opon, które wymagają zagospodarowania. Należy zaznaczyć, iż opony, które mogą być poddane bieżnikowaniu nie stanowią odpadu w świetle prawa europejskiego. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania całych używanych opon poprzez bieżnikowanie oraz recykling produktowy. Zaletą wymienionych sposobów zagospodarowania opon jest to, iż nie wymagają uprzedniej obróbki ani rozdrobnienia gumy i związanych z tym nakładów finansowych. Recykling produktowy pozwala zastosować całe zużyte opony w budownictwie lądowym, morskim czy inżynierii środowiska przy niewielkich kosztach na wykonanie danych konstrukcji. Z kolei bieżnikowanie opon wydłuża okres użytkowania produktu, tym samym ograniczając zużycie surowców. Obydwie metody zagospodarowania opon są ekonomiczne, bezodpadowe, a ponadto nie zanieczyszczają środowiska.


Zastosowanie metod plazmowych do oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania biomasy
Pikoń K., Czekalska Z., Stelmach S., Ścierski W.
(w j. polskim)
Streszczenie
Gazyfikacja jest wykorzystywana jako metoda przekształcania biomasy w paliwo gazowe. Jedną z niedogodności związaną z tą technologią jest obecność niepożądanych substancji, które czynią uzyskany w ten sposób gaz trudnym do wykorzystania. Do grupy substancji tego typu należą ciężkie węglowodory. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością ich usuwania z gazu syntezowego przy użyciu reaktorów plazmowych. Oprócz ogólnych prawideł związanych z tym zagadnieniem, zamieszczono również informacje naturach technicznej, jak również rezultaty eksperymentów laboratoryjnych na przykładzie zmiany składu gazu z uwzględnieniem lotnych związków organicznych.