VOL. 12 nr 3 (2010)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.Obliczanie entalpii tworzenia substancji palnych
Nadziakiewicz J.
(w j. angielskim)
Streszczenie
Składniki bilansu energii procesów termicznych ujmują entalpie całkowite substancji – fizyczną i chemiczną. Spośród kilku sposobów wyrażania entalpii chemicznej najczęściej używana jest wartość opałowa. Jednak w procesach, w których oprócz procesu spalania zachodzą inne procesy chemiczne wielkość ta nie może być zastosowana – wówczs stosowana jest entalpia tworzenia. Entalpia tworzenia dla substancji o znanym składzie chemicznym może być znaleziona w tablicach, jednak dla substancji o złożonym lub nieznanym składzie stosowane entalpii tworzenia jest utrudnione. Poniżej przedstawiono sposób wyznaczania wartości entalpii tworzenia dla paliw o nieznanym składzie opierający się na wartości opałowej  oraz na składzie popiołu uzyskanego z jego spalania. Przedstawiono kilka przykładów obliczeniowych dla paliw stałych (węgiel, drewno), ciekłych i dla gazu ziemnego.


Określenie potencjału reburningowego gazu generatorowego ze zgazowania osadów ściekowych
Werle S.
(w j. polskim)
Streszczenie
W pracy został określony potencjał reburningowy gazu ze zgazowania osadów ściekowych. Dokonano symulacji numerycznych procesu współspalania gazu ze zgazowania osadów ściekowych w kotle opalanym węglem kamiennym. Sprawdzono wpływ reakcji między gazem ze zgazowania osadów ściekowych i spalinami pochodzącymi ze spalania węgla kamiennego na obniżenie emisji tlenków azotu. Zbadano również (w celu porównawczym) użycie metanu jako paliwa reburningowego. Wyniki obliczeń pokazują zależność pomiędzy względną ilością tlenku azotu w spalinach, temperaturą T, stosunkiem nadmiaru powietrza λ i czasem reakcji τ.


Analiza jakościowa odcieków ze składowisk miejskich w czasie ich eksploatacji
Czop M., Pieniążek K.
(w j. polskim)
Streszczenie
Składowiska odpadów stanowią długotrwałe źródła zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Jednym z ważniejszych problemów związanych z eksploatacją składowiska są odcieki. Skład odcieków składowiskowych jest różny i zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj odpadów, wiek składowiska, faza degradacji, stopień zagęszczenia odpadów, proces eksploatacji obiektu. W artykule przedstawiono wyniki badań odcieków powstających w trakcie eksploatacji składowisk odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego. Oba rozpatrywane składowiska spełniają wymagania prawne i są zaliczane do składowisk uporządkowanych.


Model spalania odpadów stałych w urządzeniu w skali technicznej
Jaworski T. J.
(w j. polskim)
Streszczenie
Przedmiotem analizy było opracowanie modelu matematycznego procesu spalania odpadów stałych w  urządzeniu w skali technicznej, przy czym analiza ta dotyczyła rozwiązania problemu w obszarze dwóch podmodeli: -podmodelu spalania odpadów stałych w warstwie na ruszcie oraz podmodelu spalania w bryle gazowej przestrzeni komory spalania. Rezultaty obliczeń podmodelu spalania warstwy odpadów będące w  ścisłym powiązaniu  z  wymianą ciepła w całej komorze,  służyły jako warunek  brzegowy w rozwiązaniu zagadnienia CFD bryły gazowej.  Realizacja przebiegała w oparciu o oprogramowanie ANSYS 12.1, w założeniu homogenicznego, wieloskładnikowego i wieloreakcyjnego spalania w przestrzeni gazowej przeciwprądowej komory spalania odpadów stałych w skali technicznej. Wyniki obliczeń w postaci  rozkładu pola stężeń poszczególnych składników gazowych, temperatur, prędkości, gęstości itd. w obrębie całej geometrii  komory potwierdzają dobrą integrację i zgodność dwóch zastosowanych podmodeli.


Wpływ odzysku zużytych jonitów w bateriach koksowniczych na zmiany parametrów jakościowych i strukturę koksu
Wasielewski R., Piechaczek M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań przemysłowych współkoksowania zużytych żywic jonowymiennych z węglem kamiennym w baterii koksowniczej pracującej w systemie wsadu ubijanego. Testy przemysłowe przeprowadzono w skali 150 kg wsadu (tzw. testy skrzynkowe) z udziałem odpadów we wsadzie 1 i 3%. Badano wpływ wielkości dodatku zużytych jonitów na jakość otrzymanego koksu i jego strukturę. W badaniach zastosowano mieszanki węglowe przeznaczone dla produkcji koksu przemysłowego. Zaobserwowano wzrost wytrzymałości mechanicznej koksu przy udziale żywic jonowymiennych we wsadzie do 3%. Wyniki badań wskazują, że termiczny odzysk zużytych jonitów jest możliwy przy akceptowalnym udziale we wsadzie do 3%.


Odpady elektroniczne w demontażu ręcznym i automatycznym
Biegańska J., Szmigiel D.
(w j. polskim)
Streszczenie
Z uwagi na coraz większe zużycie sprzętu elektrycznego i elektronicznego występuje lawinowy wzrost ilości elektronicznych odpadów tzw. e-śmieci. Dotyczy on nie tylko krajów najbogatszych, ale jest dla nich największym problemem. Odzysk surowców z odpadów elektrycznych i elektronicznych jest uzasadniony z uwagi na cenne składniki, które e-śmieci zawierają. Możliwości odzyskania surowców związane są z demontażem sprzętu. W artykule opisano skuteczność demontażu ręcznego i możliwość automatycznej rozbiórki kineskopów.