VOL. 12 nr 2 (2010)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.Biodegradacja polilaktydu (PLA)
Nowak B., Pająk J.
(w j. polskim)
Streszczenie
Polilaktyd PLA jest całkowicie biodegradowalnym, alifatycznym poliestrem liniowym otrzymywanym z kwasu mlekowego. Materiały wykonane z PLA wykazują właściwości tradycyjnych tworzyw sztucznych, a przy tym ulegają rozkładowi na drodze przemian biochemicznych. W oparciu o dostępną literaturę przedstawiono budowę, własności  i źródła otrzymywania kwasu mlekowego - substratu do produkcji PLA. Zestawiono warunki jego biodegradacji oraz mikroorganizmy i enzymy uczestniczące w tym procesie. Krótko opisano zastosowanie PLA do produkcji materiałów użytkowych.

Współspalanie węgla kamiennego z preparatem Bio-CONOx
Król D.
(w j. polskim)
Streszczenie
W pracy przedstawiono właściwości preparatu Bio-CONOx, interesujące ze względu na jego możliwości ograniczania emisji NOx w wysokotemperaturowych procesach przemian paliw stałych np. węgla kamiennego. Jednocześnie preparat powoduje wzrost stężenia CO w gazach poprocesowych, w procesach generatorowych, co zdecydowanie wpływa na zwiększenie wartości opałowej tych gazów. Potwierdzeniem takich właściwości preparatu są przedstawione wyniki badań testowych spalania węgla kamiennego z dodatkiem Bio-CONOx.


Ocena właściwości biologicznych brykietów ze słomy owsa i polietylenu
Kajda-Szcześniak M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest ocena stabilności biologicznej pod kątem zagniwania takich materiałów roślinnych jak, słoma owsa oraz brykietów, które zostały wykonane w oparciu o wyżej wymieniony komponent roślinny i polietylen o różnym stopniu rozdrobnienia. Zastosowany polietylen o niskiej gęstości pełni w brykiecie funkcję materiału wiążącego. Dla określenia właściwości biologicznych badania przeprowadzono na mikroskopie skaningowym. Porównano strukturę wewnętrzną słom przed i po zbrykietowaniu, uzyskano informacje o sposobie ułożenia komponentów w brykiecie oraz sprawdzono jak wpływają warunki środowiskowe na badane próbki. W tym celu materiał badawczy przechowywano przez okres 3 miesięcy w dwóch różnych symulowanych warunkach mogących wystąpić w czasie rzeczywistego magazynowania. Po upływie ustalonego czasu porównano uzyskane rezultaty badań, przeprowadzono dyskusje wyników i zaprezentowano je w formie zdjęć skaningowych.


Specjacja metali ciężkich w osadzie ściekowym na przykładzie oczyszczalni ścieków w Strawczynie
Latosińska J., Gawdzik J.
(w j. polskim)
Streszczenie
Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Strawczynie poddano analizie ekstrakcyjnej według metodyki BCR. Analiza sekwencyjna wykazała obecność metali ciężkich we wszystkich frakcjach, a dominującą formą występowania analizowanych metali są połączenia metaloorganiczne oraz glinokrzemiany. Stanowi to odpowiednio frakcję III oraz frakcję IV. Zawartość metali ciężkich w frakcjach mobilnych (I oraz II) jest znikoma i dla żadnego z badanych metali nie przekroczyła 28% zawartości ogólnej masy badanego metalu. Wyniki badań osadów ściekowych potwierdziły tendencję koncentracji metali ciężkich w frakcjach niemobilnych, tu w połączeniach z glinokrzemianami.  Wynika z tego, że dominujące formy występowania badanych metali ciężkich są niemobilne. Wykazano, że sumaryczna zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych nie jest - wbrew powszechnie utartym poglądom - obiektywnym kryterium oceny zagrożenia środowiska.


Zarządzanie zamówieniami publicznymi w aspekcie „zielonych zamówień” komponentów budynku
Adamczyk J.
(w j. angielskim)
Streszczenie
W artykule omówiono zarządzanie „zielonymi” zamówieniami publicznymi w zakresie komponentów budynku. Przedstawiono propozycje kryteriów środowiskowych służących ocenie komponentów budynku, które zostały poddane analizie merytorycznej. Zwrócono uwagę na konieczność zastosowania uniwersalnego instrumentu środowiskowego – LCA w kryteriach środowiskowych zamówień publicznych. W uzasadnieniu konieczności stosowania analizy LCA przywołano podstawowe dokumenty normatywne oraz polityki środowiskowej.


Gospodarcze wykorzystanie oraz ocena efektywności zagospodarowania niektórymi odpadami z produkcji metali i wyrobów metalowych
Alwaeli M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Produkcji metali i wyrobów metalowych towarzyszy powstawanie odpadów we wszystkich stanach skupienia, a w tym toksycznych odpadów gazowych i ciekłych, szkodliwych odpadów stałych i półpłynnych oraz emisja pyłów, hałasu i ciepła. Różnorodność gałęzi przemysłu, stosowanych technologii i rozwiązań technicznych wymaga bardzo selektywnego spojrzenia na problematykę unieszkodliwiania odpadów uznawanych za przemysłowe oraz zastosowane metody ich utylizacji. W ciągu ostatniego wieku problem usuwania i unieszkodliwiania odpadów stał się jednym z podstawowych zagadnień ochrony środowiska i gospodarki odpadami we wszystkich większych skupiskach ludności. Rozwój społeczno-gospodarczy obok bezspornych korzyści, niesie ze sobą także szereg niekorzystnych problemów cywilizacyjnych. Jednym z nich jest zjawisko gwałtownego przyrostu ilości odpadów komunalnych i przemysłowych. Główną przyczyną powstawania nadmiernej ilości odpadów jest nieracjonalna gospodarka zasobami. W pracy przedstawiono stan gospodarki odpadami z produkcji metali i wyrobów metalowych, sposoby wykorzystania niektórych odpadów takich jak: zgorzelina, żużel granulowany wióry stalowe oraz odpady poszlifierskie oraz oceny efektywności ich zagospodarowania. Z przedstawionych danych dotyczących stanu gospodarki odpadami wynika, iż wzrasta ilość odpadów poddanych odzyskowi natomiast główną metodą ich unieszkodliwiania pozostaje nadal składowanie. Odpady te wykorzystywane są zarówno w celach przemysłowych jak i nieprzemysłowych. Odpady te są wykorzystywane głównie w hutnictwie i przemyśle cementowym, w pracach inżynieryjnych w budownictwie, oraz w pracach rekultywacyjnych.