VOL. 12 nr 1 (2010)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.Uciążliwość ekologiczna recyklingu opakowań aluminiowych

Pikoń K., Pompa Ł.
(w j. polskim)
Streszczenie
Recykling opakowań - w tym opakowań z aluminium - stanowi poważne wyzwanie dla organizacji systemów gospodarki odpadami w przyszłości. Stanowi on jednak potencjalne źródło poważnej ulgi środowiskowej. W artykule zawarto informacje dotyczące technologii wytwarzania opakowań aluminiowych. W oparciu o LCA przedstawiono również analizę wpływu na środowisko naturalne puszki aluminiowej wyprodukowanej z surowców pierwotnych i wtórnych.


Synteza zeolitów na bazie popiołów lotnych z wybranych instalacji odzysku ciepła

Żygadło M., Seweryn A., Woźniak M.
(w. j. polskim)
Streszczenie
Zeolity naturalne wykorzystywane są w wielu sektorach gospodarki. Ograniczone ich zasoby rodzą potrzebę poszukiwania i wykorzystywania produktów syntetycznych. Podobieństwo popiołów lotnych pod względem składu chemicznego do zeolitów stwarza możliwość wykorzystania w charakterze surowca popiołu lotnego do syntezy zeolitów. Celem prezentowanych badań była ocena możliwości syntezy zeolitów z popiołów lotnych metodą konwersji chemicznej. Do badań wykorzystano popioły z węgla kamiennego pobrane spod elektrofiltrów w Elektrociepłowni Kielce, Rzeszów i Lublin. Badano wpływ aktywacji chemicznej i nawilżania popiołów na ich właściwości sorpcyjne. Procedura konwersji chemicznej polegała na oddziaływaniu na popiół lotny roztworu NaOH, w określonych warunkach temperatury i ciśnienia. Badania morfologii ziaren popiołów lotnych przed i po modyfikacji przeprowadzono za pomocą mikroskopu skaningowego. Oceniono wpływ zmiany struktury pojedynczych ziaren popiołów lotnych na ich właściwości sorpcyjne. Poziom adsorpcji testowano na stanowisku modelowym metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem błękitu metylenowego.


Efekty energetyczno-emisyjne spalania odpadów z przeróbki płyt drewnopochodnych w kotle małej mocy
Wasielewsk R., Hrycko P.
(w. j. polskim)
Streszczenie
Przedstawiono problemy związane ze spalaniem płyt drewnopochodnych (wiórowych pilśniowych, MDF i HDF) w małych instalacjach kotłowych. Płyty drewnopochodne zawierają około 90% wagowo czystego drewna. Jednak do produkcji tych materiałów stosowane są syntetyczne spoiwa, które mogą powodować zagrożenie emisyjne przy ich energetycznym wykorzystaniu. Przeprowadzone badania odpadów płyt drewnopochodnych wykazały, że zawierają one znacznie więcej (ponad 20-krotnie) azotu niż typowe biomasy. Stwierdzono również ponad dwukrotnie wyższy poziom emisji tlenków azotu podczas spalania płyt drewnopochodnych w stosunku do typowej biomasy drzewnej.


Wpływ właściwości osadów ściekowych na skład uzyskiwanego gazu ze zgazowania
Werle S.
(w. j. polskim)
Streszczenie
Obecnie dominującym sposobem utylizacji osadów ściekowych jest ich składowanie oraz przyrodnicze wykorzystanie. Jednakże obowiązujące akty prawne w ciągu kilku najbliższych lat skutecznie zablokują ten sposób neutralizacji osadów ściekowych. Dlatego należy dążyć do rozwoju termicznych metod zagospodarowania osadów ściekowych. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń równowagowych procesu zgazowania różnych osadów ściekowych. Przeprowadzono teoretyczną analizę wpływu podstawowych czynników (skład elementarny zgazowywanego paliwa oraz stosunek nadmiaru powietrza  λ) na skład uzyskiwanego gazu w autotermicznym procesie zgazowania. W obliczeniach, prowadzonych dla kilku rodzajów osadów ściekowych różniących się składem elementarnym, przyjęto, że ilość powietrza atmosferycznego, użytego jako czynnik zgazowujący, doprowadzana do procesu została tak dobrana, aby stosunek nadmiaru powietrza zawierał się w przedziale 0,30-0,55.


Właściwości fizykochemiczne mieszanki odpadów z grupy poliolefin
Czop M., Kozielska B.
(w. j. polskim)
Streszczenie
W artykule zaprezentowano instalacje do przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych w regranulat. Uzyskiwany produkt jest mieszaniną odpadów z grupy poliolefin. Odpady z tworzyw sztucznych pozyskiwane są głównie z sortowni odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki od ludności oraz w niewielkim procencie są to również odpady poprodukcyjne. Produktem finalnym jest rozdrobniona mieszanina tworzyw sztucznych
z grupy poliolefin, która służy jako dodatek do procesów produkcyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki badań otrzymywanej mieszanki odpadów z tworzyw sztucznych. Przeprowadzane analizy podzielono na grupy dotyczące: właściwości fizycznych, termicznych oraz chemicznych. Analizowane próbki odpadów zostały pobrane do badań z firmy Ekopartner – Silesia Sp. z o.o.


Problem Zagospodarowania Frakcji Glicerynowej – Produktu Ubocznego Procesu Produkcji Biopaliw z Olejów Roślinnych
Sulewski M., Urbaniak W., Wasiak W.
(w j. angielskim)
Streszczenie
Frakcja glicerynowa powstająca jako produkt uboczny w procesie produkcji biopaliw z olejów roślinnych nie składa się, jak to wynika z wielu popularnych opracowań, praktycznie wyłącznie z gliceryny, lecz jest złożoną mieszaniną wielu substancji, także toksycznych, a zawartość gliceryny z reguły nie przekracza 50 %. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju surowca, ilości i rodzaju katalizatora oraz warunków prowadzenia procesu transestryfikacji na ilość i skład frakcji glicerynowej.


Zawartości metali ciężkich w popiołach po spalaniu brykietów z biomasy
Czop M., Kajda-Szcześniak M.
(w j. angielskim)
Streszczenie
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań zawartości metali ciężkich takich jak: cynk (Zn), ołów (Pb), kadm (Cd), chrom (Cr), miedź (Cu), nikiel (Ni) oraz kobalt (Co), w popiołach powstających w wyniku procesów termicznych. Analizowane próbki popiołów stanowią pozostałość po spaleniu brykietów z biomasy, w których głównymi składnikami są słomy: owsa, pszenżyta i kukurydzy, z około 5% dodatkiem tworzywa sztucznego. Dodatek tworzywa sztucznego – polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD), pełni funkcję materiału wiążącego w brykiecie. Prezentowane wyniki mają na celu określenie pozytywnego bądź negatywnego oddziaływania popiołów na środowisko przyrodnicze w trakcie ich składowania bądź też zagospodarowania środowiskowego poprzez wykorzystanie np. do celów budowlanych, kształtowania powierzchni gruntów, niwelacji terenów. Uzyskane wyniki badań przedstawiono w formie graficznej.