VOL. 11 nr 4 (2009)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.


Zakres stosowania uregulowań zawartych w rozporządzeniu REACH w odniesieniu do odpadów
Harat A., Biegańska J.,
(w j. polskim)
Streszczenie
Zasięg stosowania przepisów REACH, pomimo regulacji zawartej w art. 2 może budzić wątpliwości. Odnoszą się one w szczególności do problematyki odpadów. Te ostatnie w zasadzie nie podlegają przepisom rozporządzenia. Zupełnie inaczej będzie się natomiast kształtować, z punktu widzenia przepisów rozporządzenia REACH sytuacja, w której powstające odpady zostaną poddane procesom odzysku. Odzyskiwane substancje, bowiem przestają być odpadem. Stają się natomiast substancją, w stosunku, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia. Praktyczne trudności może budzić w określonym procesie technologicznym określenie momentu, w którym odpad „staje się” substancją odzyskaną. Wymagać to będzie szczegółowej analizy procesu technologicznego. Pomocna może okazać się koncepcja ekologicznego cyklu życia produktu.

Energetyczne wykorzystanie biomasy do celów grzewczych w budownictwie jednorodzinnym
Kwiatkowski M., Polak R.
(w j. polskim)
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastąpienia systemu grzewczego domu jednorodzinnego wykorzystującego gaz ziemny na system oparty na energetycznym wykorzystaniu biomasy. Podczas opracowywania systemu wzięto pod uwagę wiele kryteriów takich jak koszt zakupu, transportu i składowania paliwa, koszt instalacji oraz codzienny komfort użytkowania. Na podstawie przeprowadzonej analizy i obliczeń, wykonany został i zainstalowany system grzewczy, a wnioski z testów jego eksploatacji przedstawiono w niniejszym artykule. W podsumowaniu dokonano analizy ekonomicznej całego przedsięwzięcia, określono obszar zastosowań i przedyskutowano wady oraz zalety zaproponowanych rozwiązań.

Analiza numeryczna formowania paliw z odpadów
Łach J., Sadowski K., Poskrobko S.
(w j. polskim)
Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeń formowania trójskładnikowych paliw z odpadów, ilustrujące wcześniej przedłożoną metodologię i uzupełniające niekompletne rezultaty dotychczasowych analiz numerycznych. W obliczeniach wzięto pod uwagę takie komponenty, jak: odpad pomakulaturowy, pulpa celulozowa i miał węgla kamiennego. Ten ostatni może być traktowany jako dodatek uszlachetniający paliwa formowane z dwóch pierwszych komponentów. Wyniki obliczeń, to udziały masowe wszystkich komponentów, których znajomość umożliwia określenie przybliżonego składu elementarnego wsadu paliwowego i wykonanie zgrubnych obliczeń stechiometrycznych procesu spalania.

Symultaniczny odzysk materii i energii z osadów ściekowych w produkcji materiałów spiekanych
Latosińska J., Żygadło M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Wykazano, że osady ściekowe mogą być stosowane jako dodatek spęczniający do masy surowcowej keramzytu. Dodatek osadów ściekowych powoduje wzrost porowatości całkowitej i spadek gęstości pozornej spieku ceramicznego. Wzrost ilości osadów ściekowych nie spowodował wyraźnego wpływu na porowatość zamkniętą. Osady ściekowe wprowadzone do zestawu surowcowego keramzytu pozwalają na obniżenie temperatury wypalania przy jednoczesnym zachowaniu parametrów użytkowych kruszywa lekkiego. Optymalny udział osadów ściekowych w zestawie surowcowym keramzytu wykazano na poziomie 5 – 10% suchej masy. Ponadto badania obejmowały pomiary poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych emitowanych w trakcie wypalania osadu ściekowego, gliny oraz mieszanki glinowo-osadowej. Analiza obejmowała gazy: CO, CO2, NO, SO2, H2S, CXHY. Badania pokazały, że udział gliny w mieszance surowcowej wpłynął na zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń.

Analiza przemian rynku usług medycznych w Polsce i ich wpływ na ilość wytwarzanych odpadów
Tęcza B., Wandrasz J. W.
(w j. polskim)
Streszczenie
Rok 1997 był ze względu na pojawienie się w ustawodawstwie polskim terminu odpad medyczny, przełomowym. Jednak prawdziwa batalia o gospodarowanie tym odpadem dopiero się zaczynała. Pierwszym etapem było uświadomienie personelowi medycznemu co jest zaliczane do tej grupy odpadów, a ogromną rolę w budzeniu świadomości odegrała Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jednak po kilku latach duża łatwość pozbywania się ze szpitala odpadów z grupy 18-tej oraz brak systemów segregacji zaowocował klasyfikowaniem wszystkiego co było odpadem w szpitalu jako medyczny. Jednocześnie kolejne reformy służby zdrowia i powstanie dynamicznie rozwijających się placówek prywatnych oraz ewolucja opakowań i metod leczenia powoduje, że ilość odpadów w placówkach medycznych wciąż rośne. Badania prowadzone w latach 2000-2005 pokazały nie tylko trend zmian ilości wytwarzanych odpadów w poszczególnych grupach zakładów medycznych, ale przede wszystkim prawdziwą ilość odpadów medycznych zakaźnych w ich całkowitym strumieniu. Stąd estymacja redukcji kosztów unieszkodliwiania odpadów po wprowadzeniu systemu segregacji wskazuje na ogromne możliwości tego rozwiązania. Optymalne warunki do wprowadzenia segregacji nastąpią po pełnej prywatyzacji służby zdrowia i wpływu zarządzania rachunkiem kosztów poprzez mechanizmy rynkowe, a nie rachunek polityczny.

Ilości i skład odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych dużych miast Polski
den Boer E., Czarnecka W., Kowalski Z., Kulczycka J., Szpadt R.
(w j. polskim)
Streszczenie
W artykule dokonano przeglądu wyników badań dotyczących analiz ilości i składu wytwarzanych w Polsce odpadów z gospodarstw domowych. Stosowano w nich różne metodyki. Przedstawione wyniki badań ilości i składu odpadów domowych wytwarzanych w dużych miastach Polski wykazują bardzo duże zróżnicowanie, dla którego trudno znaleźć jednoznaczne uzasadnienie. Wpływ na nie mają różne czynniki, a przede wszystkim różne sposoby i miejsca poboru prób, różne metody prowadzenia badań, cząstkowy charakter większości badań (badania prowadzone tylko w niektórych okresach roku). W efekcie, nie jest możliwe miarodajne porównanie wyników, ani ich uogólnienie - podanie wartości wskaźnikowych dla dużych miast. Konieczna, zatem jest standaryzacja metodyk prowadzenia badań w Europie i przyjęcie jednej ogólnej metodyki dopuszczającej jej lokalne rozszerzenia i umożliwi porównywanie wyników.