VOL. 11 nr 3 (2009)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.


Kierunki zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w krajach Unii Europejskiej
Wasielewsk R., Piechaczek M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Przedstawiono problemy związane z odzyskiem odpadów polimerowych. Scharakteryzowano podstawowe strumienie odpadów polimerowych powstających w krajach Unii Europejskiej oraz kierunki ich zagospodarowania. Zaprezentowano potencjalne możliwości zastosowania różnych technologii odzysku dla mieszanych odpadów polimerowych i wyselekcjonowanych rodzajowo. Określono również tendencje rozwoju poszczególnych kierunków odzysku tych odpadów. Obecnie stosowane technologie pozwalają na zagospodarowanie ponad połowy ilości materiałów polimerowych zużytych w gospodarce.

Analiza stanu aktualnego i perspektyw rozwoju produkcji oraz wykorzystania biodiesela w Polsce
Kwiatkowski M.
(w j. polskim)
Streszczenie
W ostatnich latach w związku z wyczerpywaniem się zasobów ropy naftowej i propagacją efektu cieplarnianego, podejmuje się szereg działań w kierunku szerszego wykorzystania biopaliw płynnych w tym przede wszystkim biodiesela produkowanego na bazie olei roślinnych. Niestety, towarzyszy temu szereg kontrowersji, dotyczących między innymi wpływu biodiesela na trwałość i pracę silników samochodowych. Pojawia się także szereg sprzecznych ocen dotyczących możliwości zwiększania areału plantacji roślin oleistych i ich wpływu na stan środowiska przyrodniczego w tym niebezpieczeństwo konkurowania upraw roślin energetycznych z uprawami roślin przeznaczonych na cele spożywcze oraz problemy wycinania lasów tropikalnych pod uprawy palm oleistych. W pracy dokonano krytycznej oceny aktualnego stanu i perspektyw rozwoju produkcji i wykorzystania biodiesela w Polsce na tle innych krajów, a w szczególności dokonana została analiza możliwości zwiększenia jego produkcji. Zwrócono uwagę na trudności w zwiększeniu produkcji tego surowca zarówno na drodze powiększania areałów upraw jak i zwiększenia jego plonów. Podkreślono, iż z uwagi na specyfikę upraw rzepaku i konieczność zapewnienia opłacalności jego upraw, jedynie niewielka cześć polskich gospodarstw może podjąć się uprawy tej rośliny. W związku z tym w Polsce, istnieją małe możliwości zwiększenia produkcji rzepaku, a co za tym idzie, brak jest możliwości otrzymania odpowiedniej ilości tego surowca zarówno dla potrzeb zakładów tłuszczowych oraz dla potrzeb rozwoju produkcji biodiesela. Z uwagi na przewidywany deficyt biodiesela i brak rozsądnych możliwości znaczącego zwiększenia jego produkcji, paliwo to powinno być przede wszystkim stosowane w obszarach takich jak parki krajobrazowe, miejscowości uzdrowiskowe czy w centrach dużych miast.

Bilans pierwiastka węgla w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
Pikoń K., Rejman R.
(w j. polskim)
Streszczenie
W artykule przedstawiono obieg pierwiastka węgla w następujących procesach:
•    procesy biotermiczne (kompostowanie),
•    procesy termiczne,
•    deponowanie odpadów komunalnych na składowiskach.
Obieg pierwiastka węgla w wymienionych procesach zagospodarowania odpadów stanowi ważne zagadnienie odnośnie wpływu tych systemów gospodarki odpadami na efekt cieplarniany. Wpływ deponowania odpadów komunalnych oraz  termicznych procesów nisko- i wysokotemperaturowych na efekt cieplarniany ustalono poprzez określenie emisji gazów cieplarnianych, która jest bezpośrednio związana z obiegiem pierwiastka węgla z uwzględnieniem obiegu krótkiego i długiego.

Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych
Alwaeli M., Czech Ł.
(w j. polskim)
Streszczenie
Gospodarka odpadami górniczymi od początku górnictwa stwarza ogromne problemy. Ilość odpadów związanych z górnictwem węgla kamiennego powoduje coraz większe nagromadzenie ich w środowisku. Jednym z odpadów związanych z eksploatacją węgla są odpady poflotacyjne charakteryzujące się bardzo drobna frakcją poniżej 1 mm.
W pracy przedstawiono właściwości odpadów poflotacyjnych oraz możliwości ich gospodarczego wykorzystania. Informacje zawarte w pracy opierają się na studiach literatury naukowej związanej z tematem zagadnienia.

Przegląd tendencji w zakresie wytwarzania wody lodowej w systemie trójgeneracji
Schroeder A., Łach J., Poskrobko S.
(w j. polskim)
Streszczenie
W niniejszej pracy dokonano wybiórczego przeglądu dotychczasowych rozwiązań technicznych wytwarzania wody lodowej w zcentralizowanym i rozproszonym systemie trójgeneracji. Najpierw uwypuklono przyczyny, które przemawiają za rozwojem skojarzonej produkcji ciepła, energii elektrycznej i chłodu dla potrzeb klimatyzacji, a następnie – zalety i wady poszczególnych systemów trójgeneracyjnych. Zasadniczą część pracy poświęcono prezentacji i zwięzłej analizie wybranych rozwiązań technologicznych.

Modernizacja kotła WR-25 sprzyjająca spalaniu paliw odnawialnych i mieszanek ekologicznych - I
Wiśniewski  M.,
(w j. polskim)
Streszczenie
Niniejsza praca jest poświęcona analizie rozwiązań technicznych przekładających się na zwiększenie podatności kotła rusztowego WR-25 na spalanie paliw odnawialnych i mieszanek ekologicznych. Rozwiązania te obejmują różne modyfikacje podawania paliwa na ruszt i przygotowania mieszanek paliwowych, a także rozszerzenie zakresu ekonomicznej obciążalności kotła poprzez modernizację powierzchni wymiany ciepła oraz udoskonalenie technologii odpylania spalin.

Modernizacja kotła WR-25 sprzyjająca spalaniu paliw odnawialnych i mieszanek ekologicznych - II
Wiśniewski  M.,
(w j. polskim)
Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono konkretne propozycje rozwiązań technicznych będących składowymi kompleksowej modernizacji kotłowni z kotłami wodnorurkowymi z rusztem mechanicznym typu WR-25. Wśród tych propozycji znajdują się: stacja mieszania paliw, umożliwiająca przygotowanie paliwa składającego się z węgla i zrębków drewna, i układy odpylania spalin, spełniające przyszłe bardzo surowe normy emisji.

Zastosowanie odpadów z produkcji sody metodą Solvay’a do usuwania jonów fosforanowych
Ziółkowska D., Shyichuk O., Libner K., Welerowicz Z.
(w j. polskim)
Streszczenie
Zbadano przydatność odpadów poprodukcyjnych z przemysłu sodowego do usuwania jonów PO43- ze ścieków. Stwierdzono, że przepał kamienia wapiennego zapewnia wydajność usuwania jonów PO43- z roztworów wodnych na poziomie 99%. Dawka przepału kamienia wapiennego niezbędna dla określonej redukcji stężenia jonów PO43- rośnie wraz ze wzrostem wyjściowego stężenia jonów fosforanowych, natomiast niezbędny nadmiar tego materiału maleje. Drugi zbadany odpad, tj. wapno posodowe, zapewnia wydajność eliminacji fosforanów przekraczającą 97%, jednak jego zużycie w tym procesie jest dużo większe niż przepału kamienia wapiennego. Stwierdzono, że w wyniku stosowania obu badanych materiałów wyraźnie wzrasta pH roztworów. Neutralizacja mieszaniny poreakcyjnej zachodzi samoczynnie w ciągu niespełna tygodnia, na skutek pochłaniania dwutlenku węgla z powietrza.