VOL. 11 nr 2 (2009)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.


Analiza LCA konwencjonalnych źródeł ciepła jako narzędzie zarządzania środowiskowego w sektorze budownictwa
Adamczyk J.
(w j. angielskim)
Streszczenie
W artykule dokonano krótkiej charakterystyki konwencjonalnych źródeł energii. Dokonano opisu metodyki analizy cyklu życia. Opracowano również analizy LCA najbardziej popularnych, konwencjonalnych źródeł ciepła. Następnie przeprowadzono analizę doboru źródła ciepła w kontekście ekonomiczno-środowiskowym.

Badania ciepła spalania lotnych produktów pirolizy odpadów
Nadziakiewicz J.
(w j. angielskim)
Streszczenie
Piroliza jest jednym z ważnych procesów zachodzących podczas termicznej utylizacji odpadów. Sporządzenie bilansu energii takich procesów jest możliwe gdy znane są wartości entalpii wszystkich substancji biorących udział lub powstających w procesie. Poniżej zdefiniowano entalpie złożonych substancji oraz metody ich wyznaczania. Przedstawiono wyniki pomiarów ciepła spalania osadów ściekowych oraz karbonizatu otrzymanego w różnych temperaturach i na tej podstawie obliczono wartości ciepła spalania części lotnych. Otrzymane wartości porównano z wartościami ciepła spalania części lotnych otrzymanych z węgla oraz z odpadów komunalnych. Porównanie to wykazało, że zastosowana metoda określania wartości ciepła spalania części lotnych jest wystarczająco dokładna dla obliczeń bilansu energii.

Metody zagospodarowania wywaru melasowego – praktyka gospodarcza i badania laboratoryjne
Ryznar-Luty A., Cibis E., Krzywonos M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Wywar melasowy jest produktem ubocznym w procesie wytwarzania etanolu z melasy. Na jeden litr wytworzonego spirytusu powstaje od 9 do
14 l tego produktu ubocznego. Charakteryzuje się on ładunkiem ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu), osiągającym wartości od około 15 do ponad 100 g O2/l. Na skutek szybkiego wzrostu globalnej produkcji etanolu w ostatnich latach obserwuje się poważne trudności w zagospodarowaniu całej ilości powstającego wywaru melasowego. W pracy przedstawiono możliwości rolniczego wykorzystania tego produktu ubocznego, dokonano przeglądu propozycji wykorzystania wywaru melasowego jako substratu do biosyntezy związków organicznych oraz biomasy, a także zamieszczono wyniki uzyskiwane w procesach jego biologicznego i fizykochemicznego oczyszczania w skali laboratoryjnej i przemysłowej.

Recykling wycofanych samochodów z eksploatacji
Alwaeli M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Obecnie światowy park samochodowy liczy 500 milionów samochodów osobowych oraz 150 milionów pojazdów ciężarowych. W miarę upływu lat liczba ta ulega zwiększeniu. W Polsce średni wiek pojazdu poddanego recyklingowi wynosi 17 lat. Na przełomie ostatnich lat, w Polsce wyraźnie widoczny jest postęp w dziedzinie gospodarki odpadami. Szczególne zamiany dotyczą odzysku i recyklingu odpadów, których poziom z roku na rok znacznie się zwiększa. Wzrost ten związany z zaostrzeniem przepisów środowiskowych oraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa. W pracy przedstawiono regulacje prawne dotyczące postępowanie z wycofanymi samochodami z eksploatacji (SWE) w UE i w Polsce oraz poziom odzysku i recyklingu SWE w Polsce.
Dzięki realizowanym procesom powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, w Polsce wymagane poziomy zostały spełnione. Z przedstawionych danych wynika, że złom żelazny jest surowcem o największym stopniu recyklingu. Aktualnie materiał ten w pełni podlega procesom przetwarzania. Wysokim wskaźnikiem odzysku i recyklingu charakteryzuje się również aluminium i inne metale nieżelazne. Natomiast poziom recyklingu pozostałych składników niestety jest wciąż niewielki.

Aspekty ekologiczne unieszkodliwiania osadów z oczyszczalni ścieków przy ich współspalaniu w kotłach energetycznych
Pikoń K., Kokot A.
(w j. polskim)
Streszczenie
W pracy dokonano ogólnego przeglądu metod unieszkodliwiania osadów ściekowych. Przedstawiono technologię termicznego unieszkodliwiania osadów z oczyszczalni ścieków przy ich współspalaniu w kotłach energetycznych, oraz pokazano korzyści i trudności wynikające z ich termicznego unieszkodliwiania. Na przykładzie PEC – Gliwice obliczono ilości osadów ściekowych możliwe do unieszkodliwiana przy ich współspalaniu. Pokazano także bilans masowy i energetyczny przy współspalaniu osadów ściekowych, jak również aspekty ekonomiczne tejże metody ich unieszkodliwiania.

Odzysk energii w przemysłowych procesach spalania i współspalania zużytych opon samochodowych
Wasielewski R.,  Stelmach S.
(w j. polskim)
Streszczenie
Zużyte opony są jednym z tych rodzajów odpadów, który w największym stopniu obciąża środowisko naturalne. Ponieważ odpady te zawierają około 80% pierwiastkowego węgla i wodoru, mogą być one wykorzystywane jako paliwo w procesach przemysłowych lub do produkcji energii elektrycznej i ciepła. W praktyce przemysłowej zużyte opony są wykorzystywane jako paliwo zarówno w całości, jak i po wstępnej przeróbce, polegającej głównie na rozdrobnieniu i wyseparowaniu z uzyskanego materiału złomu metalowego. W publikacji scharakteryzowano najważniejsze technologie spalania i współspalania zużytych opon samochodowych na przykładzie wybranych instalacji przemysłowych, a także występujące problemy eksploatacyjne i uwarunkowania środowiskowe.

Kierunki rozwoju nowoczesnych instalacji w systemie Zakładów Zagospodarowania Odpadów
Wandrasz J. W., Hryb W.
(w j. polskim)
Streszczenie
W artykule przedstawiono rolę i znaczenie jakie mają do spełnienia Zakłady Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w nowoczesnym systemie gospodarki odpadami. Pokazano metodykę oceny efektywności Zakładów Zagospodarowania Odpadów, jak również opisano założenia nowej technologii - rekultywacji czynnej składowisk.

Problemy eksploatacyjne w utylizacji plazmowej czynników chłodniczych
Ruciński A.
(w j. polskim)
Streszczenie
W pracy przedstawiono problemy eksploatacyjne związane z utylizacją plazmową chlorowcowpochodnych węglowodorów będących wycofywanymi z użytku czynnikami chłodniczymi z grup CFC i HCFC. Proces prowadzono w reaktorze przepływowym poziomym o działaniu ciągłym. W oparciu o przeprowadzane badania eksperymentalne opisano wyniki destrukcji wymienionych substancji w warunkach odbiegających od warunków optymalnych właściwie prowadzonego procesu. Poczynione w ten sposób spostrzeżenia pozwoliły tak zmodyfikować proces niszczenia, aby uzyskać prawie zupełną sprawność rozkładu substancji oraz bezpieczne dla środowiska produkty plazmowej destrukcji czynników chłodniczych.