Aktualne wydanie

VOL. 11 nr 1 (2009)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.


Uciążliwość środowiskowa recyklingu szkła
Pikoń K., Gatnar M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Recykling opakowań szklanych stanowi jedno z najważniejszych wyznań w kontekście modyfikacji polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dyrektywa opakowaniowa nakłada na Polskę obligatoryjne wskaźniki minimalnego poziomu recyklingu tego rodzaju odpadów. W związku z tym szczególna uwaga powinna być poświęcona uciążliwości ekologicznej recyklingu szkła. W oparciu o analizę LCA dokonano przeglądu etapów technologii recyklingu szkła. Przeanalizowano aspekty energetyczne recyklingu w kontraście zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz. Zestawiono emisje będące efektem różnych etapów przetwarzania szkła. Dokonano porównania – pod względem uciążliwości środowiskowej – produkcji szklanej butelki z surowców pierwotnych oraz przy udziale surowca pochodzącego z recyklingu szkła.

Odgazowanie mieszanin węgla z osadem ściekowym
Nadziakiewicz J.
(w j. angielskim)
Streszczenie
Piroliza odgrywa istotną rolę w procesie spalania odpadów. Produkty pirolizy i odgazowania są palne i biorą udział w zapłonie i spalaniu paliwa (odpadu). Z tego powodu znajomość parametrów odgazowania i właściwości produktów pirolizy jest istotna dla technologii spalania odpadów. W artykule przedstawiono badania stosunku odgazowania, wartości opałowej karbonizatu i części lotnych wyznaczonych dla węgla, osadu ściekowego oraz dla mieszanek tych dwóch substancji.

Termiczne przekształcanie odpadów płyt drewnopochodnych, wymogi i technologie
Juszczak M.
(w j. polskim)
Streszczenie
W Polsce, odpady płyt drewnopochodnych nie mogą być spalane w kotłach grzewczych i przemysłowych, lecz muszą w specjalnych komorach spalania. Fabryki przemysłu drzewnego nie stosują takich komór, ponieważ są drogie. Termiczne przekształcanie odpadów płyt drewnopochodnych w Niemczech jest możliwe w kotłach o wydajności cieplnej większej od 15 kW, jeśli odpady nie zawierają: PCB (polichlorowane bifenyle), substancje cloroorganiczne i środki ochrony drewna. Przedstawiono rozważania, jak rozwiązać ten problem w Polsce.

Badania procesu spalania roślinnych olejów posmażalniczych
Polok J., Ścierski W.
(w j. polskim)
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki i wnioski z badań procesu spalania posmażalniczych oczyszczonych olejów roślinnych w uniwersalnym palniku olejowym średniej mocy. Podczas badania określono: najniższą temperaturę podgrzewania paliwa, przy której uzyskiwano stabilny proces spalania, a także określono optymalne parametry pracy palnika. Kontrolowano także stan zawirowywacza powietrza wtórnego.

Badanie wpływu charakterystyki odpadów na efektywność pracy młyna nożowego
Wandrasz Janusz W., Hryb W.
(w j. polskim)
Streszczenie
W dostępnej literaturze, jak również w katalogach oferowanych przez producentów urządzeń przetwarzania odpadów, można stwierdzić brak charakterystyk ich pracy dla różnych odpadów. Przeprowadzone badania prezentują wpływ właściwości materiału rozdrabnianego, jak również wielkości oczek sita na efektywność pracy i zużycie mocy czynnej młyna rozdrabniającego. Prezentują celowość stosowania takich charakterystyk przy projektowaniu instalacji przetwarzania odpadów.

Recykling odpadów przemysłu koksowniczego
Alwaeli M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Wśród odpadów wytworzonych na terenie Polski w latach 2000 – 2006 dominują odpady przemysłowe. Choć ilość odpadów przemysłowych w tym okresie zmalała, to nadal znacznie przewyższa ilość odpadów komunalnych. Z przedstawionych danych wynika, że ilość odpadów poddanych recyklingowi z przemysłu wytwarzania i przetwarzania produktów koksowania węgla w latach 2000 – 2006 wynosiła odpowiednio: 29,44%; 17,86%; 22,52%; 35,48%; 60,84%; 47,76%; 43,92. Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na zmniejszenie ilości odpadów jest ich poddawanie odzyskowi, ponieważ opracowywane są coraz lepsze technologie odzyskowe. Dodatkowym bodźcem do osiągania lepszych poziomów recyklingu było dostosowanie się Polski do wymogów Unii Europejskiej, ponieważ Polska musiała i nadal musi spełniać rygorystycznie wymogi związane z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery jak i z ilością produkowanych odpadów w zakładach przemysłowych w tym i w koksowniach. W pracy przedstawiono bilans odpadów z przemysłu koksowniczego oraz poziomy recyklingu w latach 2000 – 2006.

Badanie dyspersji wzdłużnej i poprzecznej masy na różnych systemach rusztowych urządzeń do spalania odpadów
Jaworski T. J., Borzęcki D.
(w j. polskim)
Streszczenie
W pracy przedstawiono metodykę wyznaczania współczynników dyspersji wzdłużnej oraz poprzecznej dla dwóch systemów rusztów: posuwistego i posuwisto-zwrotnego. Metodyka wyznaczania opierała się na teoretycznym wyznaczeniu współczynników dyspersji za pomocą analizy wymiarowej. Wartości teoretycznie otrzymanych współczynników dyspersji dla różnych wariantów materiału warstwy (gęstość, wielkość ziarna) oraz parametrów eksploatacyjnych rusztów (prędkość posuwu rusztowin, kąt nachylenia rusztu) zweryfikowano dwiema metodami. Pierwsza opiera się na analizie liczby Pecleta otrzymanej z rozwiązania równania różniczkowego rozkładu stężeń przy wyznaczania rozkładu czasu przebywania materiału na ruszcie, druga polegała na porównaniu pola stężeń wyznaczonego eksperymentalnie z koncentracją wyznaczoną z rozwiązania matematycznego równania różniczkowego dwukierunkowego pola stężeń przy zadanych teoretycznych współczynnikach dyspersji wzdłużnej i poprzecznej. Wyniki porównania były zadawalające.

Elektrociepłownie biogazowe Aufwind i ich technologia
Janczur K. L., Szymandera Z.
(w j. polskim)
Streszczenie
W sytuacji kurczących się zasobów paliw kopalnych światowa polityka z coraz większą stanowczością zmierza ku obniżeniu ich zużycia poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wśród różnorodnych źródeł energii odnawialnej coraz większego znaczenia nabiera jej pozyskiwanie z biomasy odpadów rolniczych poprzez odzysk i spalanie metanu w elektrociepłowniach biogazowych. Typowa biogazownia rolnicza Aufwind funkcjonuje w oparciu o utylizację odpadów, takich jak wywar pogorzelniany, czy odchody zwierząt hodowlanych. W wyniku beztlenowej fermentacji mezofilnej odpadów otrzymywany jest biogaz-mieszanina 60% metanu i 40% dwutlenku węgla. Energię elektryczną i cieplną w kogeneracji pozyskuje się w biogazowni na skutek spalania biogazu w silnikach spalinowych oraz odzysku ciepła powstającego w wyniku ich pracy. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem problemu zagospodarowania milionów ton odpadów rolniczych jest ich wykorzystanie do skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Umożliwiająca taką produkcję, a jednocześnie ekologiczne zagospodarowanie odpadu rolniczego elektrociepłownia biogazowa jest idealnym i rentownym rozwiązaniem dla podmiotu gospodarczego typu gorzelni lub większej fermy zwierząt hodowlanych.