VOL. 10 (2008)

Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.


Analiza stanu aktualnego i kierunków rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce na przykładzie miasta Krakowa
Kwiatkowsk M., Wąsik S.
(w j. polskim)
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę aktualnego stanu oraz potencjalnych kierunków rozwoju gospodarki odpadami dla miasta Krakowa i Polski z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Przedstawione zostały także wyniki badań ankietowych, których celem było między innymi określenie postrzegania przez lokalną społeczność problemów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Krakowie oraz oczekiwań, co do przyszłych działań w tym kierunku. W szczególności prowadzone badania miały dostarczyć informacji na temat oceny przez mieszkańców Krakowa dostępności infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów i określenie barier jej rozwoju. Celem badań była także ocena poziomu edukacji w zakresie gospodarki odpadami wśród mieszkańców oraz zbadanie opinii społecznej na temat planowanej budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów i koncepcji powszechnego wprowadzenia systemu kaucji na opakowania, wzorem innych krajów. W badaniach poruszono także określenie gotowości poniesienia przez mieszkańców konsekwencji finansowych, spowodowanych wprowadzaniem nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Systemy likwidacji odpadów z odzyskiem energii
Pilawski M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Dotychczas stosowane są w Polsce otwarte systemy gospodarowania odpadami, działające wg schematu : Mieszkańcy>Odpady>Wysypisko. Celem artykułu będzie wykazanie, że istnieją w Polsce możliwości zarówno technologiczne, jak i organizacyjne do stosowania w pełnym zakresie zamkniętych systemów gospodarowania odpadami. W szczególności wytworzoną z odpadów energię można i należy wykorzystać do takiego przetworzenia pozostałych grup odpadów, aby przetwarzanie odpadów jako całości było bezodpadowe. W ten sposób może być realizowany proces „samolikwidacji” odpadów. W Systemie tym - zwanym Systemem OPO – „odpady pracują na odpady”. Istotą procesów „samolikwidacji” odpadów są zamknięte obiegi materiałowo – energetyczne w technologicznych systemach gospodarowania odpadami.W pracy podane będą bilanse materiałowo – energetyczne takich układów.

Przyszłość gospodarki odpadami elektronicznymi w Polsce
Pikoń K.
(w j. polskim)
Streszczenie
Odpady elektroniczne stanowią względnie dużą część strumienia odpadów niebezpiecznych. Ich właściwości i skład sprawiają, że mogą one stanowić duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Z tego względu Unia Europejska w swojej polityce odpadowej poświęca dużą uwagę właśnie tej grupie odpadów. W pracy przedstawiono uwarunkowania prawne gospodarki odpadami elektronicznymi. Wskazano miejsce, które zajmuje ta grupa odpadów w prawodawstwie polskim i unijnym. W odrębnym rozdziale opisano strumienie odpadów elektronicznych i zaprezentowano ogólnopolski bilans odpadów z grupy 16 02 w ostatnich latach. W artykule zostały również przedstawione wyzwania związane z gospodarką odpadami elektronicznymi w Polsce w najbliższej przyszłości.

Koncepcja obliczeń procesowych gazogeneratora do zgazowania biomasy
Poskrobko S.
(w j. polskim)
Streszczenie
W pracy przedstawiono koncepcję obliczeń procesu generatorowego, obejmującego pod-stawowe wysokotemperaturowe przemiany fizykochemiczne biomasy, tj. zgazowanie i odgazowanie. W ramach opisu matematycznego podano metodykę doboru składu paliw formowanych oraz sformułowano równania bilansowe masy i energii, na podstawie których możliwa jest identyfikacja - istotnych dla przebiegu procesu - parametrów technologicz-nych, niezbędnych przy projektowaniu gazogeneratorów. Omówione zagadnienia dotyczą wytwarzania gazu syntetycznego (generatorowego) dla potrzeb energetyki.

Polietylen odpadowy – problematyczny odpad czy cenny surowiec energetyczny ?
Hryb W.
Streszczenie
W ostatnim czasie odpady foliowe w mediach określane są mianem odpadów szczególnie niebezpiecznych dla środowiska. W marketach ogranicza się wydawanie foliowych toreb, wprowadza się torby wielokrotnego użytku i nazywa je torbami ekologicznymi. W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania polietylenu odpadowego jako wartościowego składnika paliwa formowanego. Zaprezentowano wyniki badań właściwości paliwa formowanego zawierającego odpadowy polietylen i podano przykład zakładu, który tego typu produkt pozyskuje w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych.

Termiczna konwersja zużytych tarcz tnących i papieru ściernego dla odzysku elektrokorundu
Wasielewski R., Stelmach S.
(w j. polskim)
Streszczenie
W publikacji przedstawiono wyniki wstępnych badań nad termicznym przekształcaniem zużytych spojonych materiałów ściernych w celu oceny możliwości zastosowania termicznej konwersji jako wstępnego etapu na drodze odzysku elektrokorundu z odpadowych tarcz tnących i papierów ściernych. Badaniom poddano próbkę odpadowych tarcz tnących i papieru ściernego pochodzących z zakładu wytwórczego spojonych materiałów ściernych. Wykonano analizę właściwości fizykochemicznych badanego odpadu, a także test konwersji termicznej odpadu w temperaturze 1000oC w instalacji laboratoryjnej ze złożem stacjonarnym. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że konwersja termiczna odpadowych spojonych materiałów ściernych może być wstępnym etapem ich przygotowania dla dalszego odzysku elektrokorundu. Odzyskiwanie elektrokorundu z pozostałości stałej po termicznym przekształcaniu zużytych spojonych materiałów ściernych powinno być oparte o metody stosowane do wzbogacania kopalin, np. flotację lub separację magnetyczną w obszarze wirującego pola magnetycznego.

Wpływ składowania paliwa z biomasy drzewnej i osadów ściekowych na jego właściwości
Wzorek M.
(w j. polskim)
Streszczenie
W pracy dokonano oceny wpływu składowania paliwa z osadów ściekowych i trocin na jego wybrane właściwości. Oprócz właściwości energetycznych, szczególną uwagę zwró-cono na właściwości fizyczne, mające wpływ na operacje techniczne przed  wykorzysta-niem paliwa w procesie współspalania z węglem. Badania prowadzono przez okres 6 - ciu miesięcy, w trakcie którego oznaczono zmiany m.in. takich wielkości jak: wilgotność, ciepło spalania i wartość opałowa oraz wytrzymałość paliwa na zrzucanie. Paliwo poddano również testom mrozoodporności i wodoodporności i dokonano oceny zawartości zanie-czyszczeń wymywanych z paliwa podczas jego składowania. Na podstawie przeprowadzo-nych badań można stwierdzić, że paliwo można okresowo składować przed jego energe-tycznym wykorzystaniem.

Demontaż, odzysk oraz recykling wybranych odpadów sprzętu elektrycznego i elektrycznego
Alwaeli M.
(w j. polskim)
Streszczenie
Odpady sprzętu elektronicznego i elektrycznego wg Katalogu Odpadów zaliczane są do grupy odpadów przemysłowych 16 02 09 oraz grupy odpadów komunalnych 20 01 35. Najczęściej klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne ze względu na zawartość substancji szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska. Wśród odpadów EiE, duży udział mają odpady sprzętu komputerowego. Jest to spowodowane rozwojem technicznym, a także konsumpcyjnym stylem życia. Stąd duża część pracy będzie poświęcona przedstawieniu metody postępowania z wyeksploatowanym sprzętem komputerowym, możliwościami recyklingu i problemami z tym związanymi.