vol. 1, 2005


Pełny tekst każdego artykułu jest dostępny w formacie PDF na dysku CD po złożeniu zamówienia.
Wszystkie artykuły były recenzowane przez członków Komitetu Naukowego.Ekonomika spalania odpadów drzewnych w kotłach rusztowych
Poskrobko S., Łach J.
Streszczenie
Konieczność ochrony środowiska naturalnego doprowadziła m.in. do zwiększenia zainteresowania wykorzystaniem lokalnych zasobów paliw odnawialnych. W ostatnich latach poczyniono w kraju wiele inwestycji związanych z budową kotłowni, których celem jest zaspokojenie lokalnych potrzeb energetycznych. Często jednak okazuje się, że wytwarzana ilość energii cieplnej nie pokrywa się z ilością przewidzianą na etapie formułowania założeń projektowych, co jest powodem braku akceptacji społecznej zrealizowanej inwestycji. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być np. błędnie sporządzony bilans zapotrzebowania na ciepło, zły stan techniczny systemu rozprowadzania ciepła ze źródła do odbiorców itp., ale zazwyczaj jest nią brak szczegółowej analizy możliwości pracy zainstalowanych kotłów w określonych warunkach zapotrzebowania na ciepło. Niezależnie od aspektu ekologicznego, należy więc położyć stosowny nacisk, i to już w ramach prac koncepcyjnych, na konieczność zapewnienia uzasadnionego ekonomicznie bezpieczeństwa energetycznego, tzn. na szczegółową i rzetelną analizę efektywności pracy systemu napaliwiania ciepłowni oraz wytwarzania i przesyłu ciepła, która pozwoli uniknąć groźnych w skutkach błędów podczas eksploatacji. W niniejszej pracy przedstawiono kluczowe zagadnienia związane z modelowaniem wytwarzania energii cieplnej z odpadów (zrębów) drzewnych. Ich efektywne rozwiązanie umożliwia planowanie lokalnej gospodarki paliwowo-energetycznej. W szczególności, udokumentowano zależność wielkości bilansowych kotła od takich podstawowych parametrów, jak: wilgotność paliwa, współczynnik nadmiaru powietrza oraz temperatura powietrza doprowadzanego do komory spalania. Techniczno-ekonomiczną analizę efektywności procesu spalania przeprowadzono na przykładzie typowego kotła wodnego z rusztem schodkowym o mocy nominalnej około 5,8MW.


Uciążliwość ekologiczna utylizacji biogazu na składowiskach odpadów
Pikoń K.
Streszczenie
W artykule dokonano analizy uciążliwości ekologicznej emisji gazowej ze składowisk odpadów nie posiadających systemu akwizycji biogazu oraz składowisk w których biogaz jest ujmowany i wykorzystywany do celów energetycznych. Dokonane zostało porównania obu wariantów pod względem ekologicznym – biorąc pod uwagę zmianę składu oraz ilości gazów. Całość rozważań została oparta na konkretnym przykładzie rozwiązań i instalacji funkcjonującej na „Miejskim Wysypisku Odpadów” w Gliwicach.


Recykling surowców wtórnych z odpadów komunalnych

Alwaeli M.
Streszczenie
Nowoczesne kompleksowe systemy gospodarki odpadami komunalnymi powinny objąć swym zasięgiem recyklingu wszystkie strumienie odpadów tzn. odpady z gospodarstw domowych, drobnego przemysłu oraz usług i handlu. Powstające odpady produkcyjne i poużytkowe mogą być użyteczne, gdyż zawierają materiały o określonych cechach użytkowych, jak np. ocieplających, wypełniających, odżywczych, osłaniających, energetycznych, nośnych, itp. W niniejszej  publikacji omówiono sposoby oraz możliwości recyklingu makulatury,  tworzyw sztucznych, metali., tekstyliów oraz opakowań i stłuczki szklany.


Współspalanie węgla ze szlamem w skali laboratoryjnej
Nadziakiewicz J., Czekalski  R.
Streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki badań procesu współspalania węgla z osadem ściekowym przeprowadzanym w specjalnie do tego celu zaprojektowanej instalacji laboratoryjnej. Badaniom poddano sześć mieszanek paliwowych zawierających od 5 do 30% osadu ściekowego o wilgotności 40%, a także czysty węgiel. Celem badań było wykazanie wpływu udziału osadu w mieszance paliwowej na emisję gazowych substancji szkodliwych takich jak CO, NOx i SO2. Jak wykazała analiza wyników, poza różnicą w składzie elementarnym mieszanek, wpływ na wielkość emisji wspomnianych mieszanek ma również zwartość wilgoci.


Optymalizacja liczby stref rozdziału powietrza w paleniskach rusztowych
Kozioł M., Nadziakiewicz J.
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę wpływu liczby stref podawania powietrza na możliwość pokrycia teoretycznego zapotrzebowania powietrza wzdłuż długości rusztu. Analizę przeprowadzono dla procesu spalania paliw na ruszcie taśmowym. W obliczeniach uwzględniono sześć krzywych, opisujących zapotrzebowanie powietrza wzdłuż długości rusztu w trakcie spalania różnych typów węgli (4) oraz odpadów (2).


Charakterystyka cieplna pieca do spalania odpadów
Wacławiak K., Formanek  B.
Streszczenie
Atutem komór pirolitycznych jest „przetworzenie” heterogenicznej masy odpadów na substancje lotne i karbonizat, dla których łatwiej organizować proces spalania odpowiednio doprowadzając powietrza. Walcowa komora pirolityczna jest elementem niektórych instalacji do spalania odpadów. Zbudowano stanowisko doświadczalne, przeprowadzając spalanie odpadów PE i PP, z wielokrotnego recykling. Odgazowywano zmielone odpady o wielkości ziaren do około 20 mm, o nieregularnym kształcie. Piroliza odpadów tworzyw sztucznych następuje bardzo szybko i daje duże ilości gazu. Pojawiają się trudności we właściwej regulacji i dostarczaniu powietrza do spalania, problemem jest też niecałkowite spalanie. Duża wartość opałowa tworzyw powoduje występowanie wysokich temperatur- ważny jest właściwy dobór materiałów ogniotrwałych i konstrukcyjnych.


Identyfikacja stref spalania w warstwie materiału odpadów na ruszcie paleniska kotłowego
Jaworski T.
Streszczenie
W pracy przedstawiono szeroką analizę zmian własności fizyko-chemicznych zachodzących w materiale warstwy odpadów stałych spalanych na ruszcie ruchomym urządzenia do termicznego przekształcania odpadów, należ a do nich min.: rozkład temperatur fazy stałej i gazowej, porowatość i gęstość materiału warstwy, ubytek węgla, zmiana geometrii itd.. Dane do analizy zaczerpnięto z badań eksperymentalnych przeprowadzonych  w piecu elektrycznym w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, a także z obliczeń modelowych. Zidentyfikowano lokalizację i własności stref w warstwie spalanych odpadów na ruszcie głównie z uwagi na dostępność do nich tlenu i poziomu temperatury.