Informacja dla autorów

Opublikowane mogą zostać wszystkie artykuły, które są zgodne z tematyka pisma i które uzyskają pozytywne recenzje. Publikowane są tylko prace oryginalne. Autor przesyłając tekst oświadcza, że nie był on już wcześniej publikowany w identycznej lub bardzo podobnej formie albo w innym języku i, że nie jest aktualnie przedstawiony do publikacji w innym czasopiśmie. Stosowna deklaracja jest wymagana przed finalną publikacją.

Autorów artykułów prosimy o przesłanie właściwie sformatowanego artykułu w formacie Word 2000 jako załącznik do listu elektronicznego na adres: ago@helion.pl. Ponadto prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie:
- Listu przewodniego
- Oświadczenia autorów.


Język artykułów
Artykuły mogą być przesłane w języku polskim (z anglojęzycznym streszczeniem) lub w języku angielskim (z polskojęzycznym streszczeniem). Wysyłka artykułów Artykuły mogą być przesłane pocztą zwykła lub elektroniczną. Prosimy pamiętać by wraz z artykułem przesłane były dokładne dane teleadresowe (poczta elektroniczna, telefon) wszystkich autorów ze wskazaniem osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie ewentualnych pytań i uwag recenzentów. Po otrzymaniu artykułu redakcja wyśle potwierdzenie pocztą elektroniczną. Jeżeli zajdzie konieczność poprawiania lub uzupełnienia tekstu zgodnie z uwagami recenzentów to skorygowany artykuł powinien być dostarczony do redakcji w ciągu maksymalnie 6 tygodni. Prosimy przesyłać jedynie artykuły w ich finalnej formie – prosimy nie przysyłać rękopisów.

Wysyłka artykułów
Artykuły mogą być przesłane pocztą zwykła lub elektroniczną. Prosimy pamiętać by wraz z artykułem przesłane były dokładne dane teleadresowe (poczta elektroniczna, telefon) wszystkich autorów ze wskazaniem osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie ewentualnych pytań i uwag recenzentów. Po otrzymaniu artykułu redakcja wyśle potwierdzenie pocztą elektroniczną. Jeżeli zajdzie konieczność poprawiania lub uzupełnienia tekstu zgodnie z uwagami recenzentów to skorygowany artykuł powinien być dostarczony do redakcji w ciągu maksymalnie 6 tygodni.
Prosimy przesyłać jedynie artykuły w ich finalnej formie - prosimy nie przysyłać rękopisów.

Poczta tradycyjna
Artykuł powinien być przesłane w postaci dwóch wydrukowanych kopii wraz z CD na adres:

dr inż. Krzysztof Pikoń
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
Politechnika Śląska
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
ul. Konarskiego 18
44-100 Gliwice, Polska
tel. (+48 32) 237-12-13
fax (+48 32) 237-11-67

Poczta elektroniczna
Artykuł powinien zostać wysłany jako załącznik na adres: ago@helion.pl

Format artykułu
Prosimy przygotować artykuł w formacie MS Word 2000 (z uwzględnieniem uwag dotyczących sposobu sformatowania tekstu) i umieścić go na płycie CD lub przesłać go pocztą elektroniczną.

Sposób przygotowania artykułu
Prosimy opracować tekst w oparciu o szablon AGO.dot, który można pobrać z naszej stropy internetowej http://ago.helion.pl/szablony/AGO.dot. (Wystarczy wskazać "AGO.dot" oraz kliknąć prawym przyciskiem myszy. Na ekranie powinno pojawić się menu z którego należy wybrać Save Link as, lub Zapisz łącze jako. Następnie wskazujemy miejsce gdzie szablon ma być zapisany na naszym twardym dysku).

Układ ogólny referatu (prosimy zapoznać się z wzorem! - aby stworzyć własny artykuł można po prostu zmodyfikować wzór)

WZÓR STRUKTURY ARTYKUŁU
Potwierdzenia
Redakcja wysyła potwierdzenie otrzymania artykułu do publikacji pocztą elektroniczną na adres wskazany przez autora.

Egzemplarze autorskie
Każdy autor artykułu, który zostanie opublikowany na łamach czasopisma, otrzyma pełna wersje elektroniczną całego numeru, w którym znajdzie się jego artykuł.

Prawa autorskie
Wszyscy autorzy będą proszeni o udzielenie pisemnej zgody na publikację artykułu i tym samym przeniesienie praw autorskich na wydawcę Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Przekazanie praw oznacza, że artykuł nie był i nie może być publikowany w przyszłości w takiej samej lub zbliżonej formie (również dotyczy to tłumaczeń) w innych publikatorach, a wydawca ma wyłączne prawa do powielania artykułu w formie drukowanej lub elektronicznej. Autor jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich praw autorskich do wszystkich elementów zawartych w jego artykule (jeżeli takie zamieszczono elementy wymagające takiego prawa).